tri thức misa

 1. TRINH NGUYỄN

  Số liệu của TM 6301 trên báo cáo B02H-phần 2 và phát sinh TK3321 trên Bảng CĐTK thấy không khớp nhau

  Vấn đề: Kế toán so sánh số liệu của Tiểu mục 6301 trên báo cáo B02H-phần 2: Bảng tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng và phát sinh tài khoản 3321 trên Bảng cân đối tài khoản thấy số liệu không khớp nhau? Nguyên nhân tại sao? Giải pháp: - Số liệu của tiểu mục 6301 trên báo...
 2. ltlanmisa

  Cách đếm việc thi hành án?

  Giải pháp: Xem tại links hướng dẫn sau:https://drive.google.com/open?id=12sqthpX18LusuX3sLb3RDGW8xXWFoZib
 3. TRINH NGUYỄN

  Hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ do Ngân sách nhà nước cấp?

  Vấn đề: Hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ do Ngân sách nhà nước cấp? Giải pháp: - Khi ghi giảm TSCĐ đã thanh lý, nhượng bán NSD vào Nghiệp vụ/ TSCĐ/ Ghi Giảm: Nợ TK214 (giá trị hao mòn lũy kế)/Có TK211 Nợ TK466 (giá trị còn lại)/Có TK211 - Khi phát sinh số chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ...
 4. TRINH NGUYỄN

  Thực hiện bút toán kết chuyển số dư cuối năm rồi mà trên bảng CĐKT vẫn còn số dư TK 461 và TK 661

  Vấn đề: Tại sao tôi thực hiện bút toán kết chuyển số dư cuối năm rồi mà trên bảng cân đối kế toán vẫn thấy có số dư cuối kỳ trên các TK 461 và TK 661? Giải pháp: - Vào thời điểm cuối năm, khi quyết toán chưa được duyệt, kế toán tiến hành chuyển số chi hoạt động năm nay thành số chi hoạt động...
 5. ltlanmisa

  Báo cáo B02CT và báo cáo B07số liệu không khớp nhau?

  Giải pháp: Biểu hiện 01: In báo cáo đầu năm số việc của chỉ tiêu Phải thu của người phải thi hành án trên báo cáo B02CT là N việc nhưng trên B07 thì số quyết định THA không phải là N quyết định. Biểu hiện 02: In báo cáo đầu năm số tiền của chỉ tiêu Phải thu của người phải thi hành án trên báo...
 6. ltlanmisa

  Báo cáo B08 - Báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án không có số liệu

  Giải pháp: Biểu hiện: Khi in báo cáo B08 - Báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án, thì trên tham số báo cáo không có thông tin gì để chọn. Nguyên nhân: Do đơn vị chưa thực hiện thao tác "Nhập báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án" Giải pháp: Để nhập báo cáo tổng hợp KQ THA...
 7. ltlanmisa

  Không vào được danh mục

  Giải pháp: Biểu hiện: Không hiển thị được danh mục Quyết định đã khai báo vào trong chứng từ phát sinh thì các thông tin về quyết định bị mã hóa. Nguyên nhân: Do dữ liệu quá lớn và nhiều bản ghi nên quá trình đọc dữ liệu bị lỗi Cách khắc phục: Vào Tệp/ Chọn Bảo dưỡng dữ liệu (chỉ có trên...
 8. TRINH NGUYỄN

  Quy trình hạch toán tạm ứng và thanh toán tạm ứng đối với các khoản tạm ứng chưa cấp dự toán?

  Vấn đề: Quy trình hạch toán tạm ứng và thanh toán tạm ứng đối với các khoản tạm ứng chưa cấp dự toán? Giải pháp: - Khi nhận được khoản tạm ứng kinh phí từ kho bạc mà chưa được cấp dự toán, hạch toán: Nợ TK111,112,331,.../Có TK336 - Khi chi các khoản tạm ứng chưa cấp dự toán: Nợ TK6612/Có...
 9. ltlanmisa

  Hạch toán nghiệp vụ nhận quyết định thi hành án là tài sản,sau đó thi hành quyết định lại bằng tiền

  Biểu hiện: Khi cơ quan thi hành án ra quyết định thì Quyết định đó là thu hồi bằng tài sản, nhưng khi chấp hành viên thi hành quyết định thì lại thu bằng tiền ví dụ: Quyết định THA 01THADS/2013 về việc thu hồi căn nhà của ông A trả lại cho các con của bà B Khi đó đơn vị sẽ lập bảng xác định thu...
 10. TRINH NGUYỄN

  Cách hạch toán nghiệp vụ Xuất nguyên liệu, CCDC sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

  Vấn đề: Cách hạch toán nghiệp vụ Xuất nguyên liệu, CCDC sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh khác với xuất bán thành phẩm hàng hóa như thế nào? Giải pháp: - Xuất nguyên liệu, CCDC sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hạch toán Nợ TK631/Có TK152, 153 - Xuất bán thành phẩm hàng hóa thì...
 11. ltlanmisa

  Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến gửi tiền tiết kiệm của đơn vị thi hành án.

  Biểu hiện: Hạch toán kế toán đối với trường hợp người được thi hành án chưa đến nhận tiền, Cơ quan Thi hành án gửi số tiền vào quỹ tiết kiệm theo quy định của pháp luật, hoặc số tạm thu phải gửi tiết kiệm theo quy định. Hướng dẫn hạch toán: Xuất tiền cho cán bộ thi hành án đi gửi tiết kiệm...
 12. Vũ Văn Tiến

  Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới

  Vấn đề: Việc cập nhật phiên bản mới nên sử dụng phương pháp cập nhật tự động hay tải bộ cài phiên bản mới để nâng cấp. Giải pháp: So sánh ưu điểm và khuyết điểm của 2 phương pháp cập nhật: 1- Cập nhật tự động Ưu điểm: chỉ cần thực hiện 1 thao tác trợ giúp\ tự động cập nhật Khuyết điểm: khả năng...
 13. ltlanmisa

  Báo cáo B02CT-THA - Báo cáo kết quả Hoạt động Thi hành án sai số liệu

  Giải pháp: Hiện trạng 1: Số liệu tại chỉ tiêu Chủ động và Theo đơn không đúng Nguyên nhân 1: Một quyết định thi hành án vừa được hạch toán vào tài khoản chủ động và hạch toán vào tài khoản theo đơn Giải pháp 1: Tìm và sửa lại theo nguyên tắc một quyết định thi hành án thì chỉ có thể là 1 loại...
 14. ltlanmisa

  Báo cáo B03CT-THA - Thuyết minh báo cáo kết quả thi hành án sai số liệu

  Giải pháp: Hiện trạng 1: Chỉ tiêu I - Số phải thi hành án trong năm sai Nguyên nhân 1: Do NSD có hạch toán vào tài khoản 3168, 5128 Giải pháp 1: Kiểm tra bảng cân đối tài khoản xem có hạch toán vào tài khoản này không? Nếu có thì chuyển số dư và phát sinh sang tài khoản 31621, 31611 tương ứng...
 15. ltlanmisa

  Hướng dẫn cách lập báo cáo B02CT-THA - Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án

  Giải pháp: Mục đích, ý nghĩa báo cáo Báo cáo tình hình thi hành án và kết quả thi hành án từ đầu năm đến thời điểm báo cáo để tổng quát tình hình thu và xử lý các khoản thu trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu trên Báo cáo là căn cứ để kiểm tra...
 16. ltlanmisa

  Hướng dẫn cách lập báo cáo B03CT-THA: Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án

  Giải pháp: Mục đích, ý nghĩa Thuyết minh báo cáo tài chính là 1 bộ phận hợp thành hệ thống cáo cáo tài chính của đơn vị được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình chấp hành các kỷ luật tài chính về thu, chi tiền, tài sản trong...
 17. ltlanmisa

  B07-THA Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án sai số liệu

  Hiện trạng 1: STT trên báo cáo hiển thị là 0 khi in chi tiết từng CHV (Chấp hành viên) Nguyên tắc STT đếm 0 khi QĐ (quyết định ) đó có CHV đã chuyển sang cho CHV khác. Nguyên tắc này đảm bảo việc khi in báo cáo từng CHV cộng lại thì STT khớp với in báo cáo CHV Tổng hợp. Nhằm giải quyết bài...
 18. ltlanmisa

  Không xóa được 1 số chứng từ xuất kho

  Nguyên nhân : Các chứng từ xuất kho bán hàng được lấy từ các hóa đơn bán hàng dưới thu ngân thì trên online sẽ không xóa được Các chứng từ phiếu xuất tự thêm trên online sẽ xóa được Giải pháp: Nếu muốn xóa phiếu xuất thì phải thực hiện Hủy hóa đơn
 19. TRINH NGUYỄN

  Hủy dự toán là gì? Cách hạch toán ra sao? Ảnh hưởng báo cáo báo cáo Mẫu số 01 –Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT?

  Vấn đề: Hủy dự toán là gì? Cách hạch toán ra sao? Ảnh hưởng như thế nào tới số liệu trên báo cáo Mẫu số 01 –Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT? Giải pháp: - Hủy dự toán là Nghiệp vụ thường xảy ra vào thời điểm cuối năm, khi đơn vị không sử dụng hết số dự toán được giao và có quyết định hủy dự toán của kho...
 20. ltlanmisa

  Muốn sửa mẫu gửi xuống bếp bar thì làm thế nào?

  Vấn đề: Sửa mẫu gửi xuống Bếp - Bar Giải pháp: Hiện tại có thể sửa được mẫu Bếp - Bar. Cách sửa như sau: B1: Vào tư mục cài cukcuk theo links: C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi - VN Đổi tên thư mục Report thành Report1 Sau đó và phần mềm Cukcuk tại phần 3 Gạch/Chọn thiết lập/Mẫu in và máy...
Top