Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

chị cho em hỏi muốn mở misa 2021 chuyển dữ liệu từ 2020 nhưng vì báo cáo 2020 chưa hoàn thành nên k tạo 2021 riêng được . Vì vậy phải tạo dữ liệu trên 2020 mà chọn năm hạch toán 2021 nhưng khi số liệu mang sang em đã vào số dư đầu kỳ xóa rồi nhưng nguồn 14 chưa chi hết mang qua không thể xóa được là sao vậy chị
Top