Hướng dẫn cách lập báo cáo B03CT-THA: Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Mục đích, ý nghĩa
  • Thuyết minh báo cáo tài chính là 1 bộ phận hợp thành hệ thống cáo cáo tài chính của đơn vị được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình chấp hành các kỷ luật tài chính về thu, chi tiền, tài sản trong công tác thi hành án và trong kỳ báo cáo mà các báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng, chi tiết được

Kết cấu của thuyết minh báo cáo tài chính:

  • Báo cáo được trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo nội dung đã quy định trong mẫu thuyết minh báo cáo tài chính, đơn vị có thể trình bày thêm các nội dung về số việc, số tiền thu, giá trị số tài sản thu và việc xử lý số đã thu trong công tác thi hành án mà còn vướng mắc, hoặc chưa xử lý được
Cơ sở để lập:

  • Các sổ theo dõi thụ lý việc thi hành án;
  • Bảng cân đối tài khoản trong kỳ báo cáo;
  • Các sổ theo dõi công tác thi hành án khác của đơn vị có liên quan;
  • Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án của Chấp hành viên;
  • Báo cáo phân loại điều kiện thi hành án của Chấp hành viên;
Phương pháp lập

  • Phần A: “Tình hình thực hiện nhiệm vụ thi hành án” là số liệu phản ánh số việc, số tiền, giá trị tài sản còn phải thi hành trong các Quyết định thi hành án năm trước chuyển sang và ghi trong các Quyết định thi về hành án mới thụ lý trong năm đến thời điểm báo cáo theo các tiêu chí cụ thể của mẫu thuyết minh. Tham khảo cách lập báo cáo B02CT-THA với các chỉ tiêu tương ứng tại đây
  • Phần B: “Thuyết minh”: Nêu những nội dung về tình hình thực hiện việc thi hành án trong năm báo cáo..., có gì đặc biệt so với năm trước và các năm trước đó; Nêu nguyên nhân của sự biến động so với các năm trước; Các vấn đề khác cần nêu.
  • Phần C: “ Nhận xét và kiến nghị”: Chứng minh một số các chỉ tiêu nêu trên các phần A và B; Kiến nghị những nội dung, giúp cho đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao
Tham khảo công thức được thiết lập trên phần mềm bằng cách vào menu Nghiệp vụ\Thiết lập báo cáo tài chính chọn báo cáo tương ứng để xem
Tham khảo các vấn đề có thể phát sinh của báo cáo tại đây
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top