Số liệu của TM 6301 trên báo cáo B02H-phần 2 và phát sinh TK3321 trên Bảng CĐTK thấy không khớp nhau

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
Vấn đề:
Kế toán so sánh số liệu của Tiểu mục 6301 trên báo cáo B02H-phần 2: Bảng tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng và phát sinh tài khoản 3321 trên Bảng cân đối tài khoản thấy số liệu không khớp nhau? Nguyên nhân tại sao?
Giải pháp:

- Số liệu của tiểu mục 6301 trên báo cáoB02H-phần 2 phản ánh số tiền quyết toán chi hoạt động của tiền Bảo hiểm xã hội do đơn vị phải đóng và được thể hiện bằng định khoản Nợ TK6612/Có TK3321- phần phát sinh tương ứng với Tiểu mục 6301
- Phát sinh của TK3321 trên bảng cân đối tài khoản phản ánh tất cả các nghiệp vụ phát sinh hạch toán liên quan tới TK3321, bao gồm cả các khoản Bảo hiểm xã hội đơn vị phải đóng và khoản bảo hiểm người lao động phải đóng mà khấu trừ vào lương.
- Đối với các khoản Bảo hiểm xã hội người lao động phải đóng và khấu trừ vào lương thì hạch toán như sau: Nợ TK6612/Có TK334; Nợ TK334/Có TK3321; Nợ TK3321/Có TK4612 tương ứng với các tiểu mục lương 6001, 6101,...=>Trên bảng Cân đối tài khoản, số liệu được phản ánh ở phát sinh của TK3321, tuy nhiên trên báo cáo B02-H phần 2, các khoản này sẽ được phản ánh trên các Tiểu mục 6001, 6101,...=> Dẫn tới sự lệch trên
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top