bảng cân đối tài khoản

 1. Trương Ngọc Anh

  Xem Bảng cân đối TK thấy TK 008 vẫn còn số dư cuối kỳ mặc dù đã rút và chi hết thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Đã rút và chi hết tiền ở kho bạc, xem báo cáo đối chiếu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT số liệu đã lên đúng nhưng khi xem trên Bảng cân đối tài khoản thì TK 008 vẫn còn số dư cuối kỳ Giải thích: - Theo 70/2019/TT-BTC thì TK 008 được mở các TK con chi tiết năm nay, năm sau, tạm ứng thực chi...
 2. Trương Ngọc Anh

  Xem trên Bảng cân đối tài khoản thấy TK 332, 334 còn số dư cuối kỳ thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Xem Bảng cân đối tài khoản mặc dù đã rút và chi hết lương, bảo hiểm nhưng TK 332, TK 334 vẫn còn số dư cuối kỳ Nguyên nhân: - Do trong kỳ mới chỉ làm chứng từ chi lương, bảo hiểm mà chưa làm chứng từ hạch toán chi phí lương. - Do chỉ có 1 chứng từ chi lương, bảo hiểm nhưng chứng...
 3. Trương Hạnh

  Hướng dẫn kiểm tra số liệu báo cáo S05-H Bảng cân đối số phát sinh

  Các vấn đề thường gặp: 1. In báo cáo báo lỗi không có số liệu- Xem hướng dẫn Tại đây 2. Không hiện số dư đầu kỳ hoặc số dư đầu kỳ bị lệch dư nợ và dư có - Xem hướng dẫn Tại đây 3. Tài khoản 111, 112 sai số dư cuối kỳ - Xem hướng dẫn Tại đây 4. Tài khoản 211, 213, 214, 366 sai số liệu so với...
 4. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản

  Kiểm tra Số dư đầu năm các tài khoản không có chi tiết: như TK111, 112, 421, 511, 461, 661... Nếu Tổng dư Nợ không bằng Tổng dư Có thì người dùng lấy bảng cân đối kế toán năm trước đã in và nộp để đối chiếu số dư chi tiết từng tài khoản cuối năm trước (ví dụ số dư năm 2013) với số dư đầu năm...
 5. TRINH NGUYỄN

  Số liệu của TM 6301 trên báo cáo B02H-phần 2 và phát sinh TK3321 trên Bảng CĐTK thấy không khớp nhau

  Vấn đề: Kế toán so sánh số liệu của Tiểu mục 6301 trên báo cáo B02H-phần 2: Bảng tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng và phát sinh tài khoản 3321 trên Bảng cân đối tài khoản thấy số liệu không khớp nhau? Nguyên nhân tại sao? Giải pháp: - Số liệu của tiểu mục 6301 trên báo...
 6. Chu Kim Anh

  Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên báo cáo KQHĐKD không bằng phát sinh Nợ TK 632 trên bảng CĐTK

  - Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lấy số liệu từ phát sinh đối ứng của TK632 và TK911 trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ - Nếu TK632 có các bút toán giảm giá vốn như phát sinh hàng bán trả lại,... thì sẽ dẫn tới việc lệch giữa chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên Báo...
 7. Phạm Thị Mai MISA

  Muốn kiểm tra số dư đầu kỳ TK 211,214 với sổ TSCĐ thì làm thế nào?

  Vấn đề: Muốn kiểm tra số dư đầu kỳ của các TK211,214 trên bảng cân đối tài khoản có khớp với số liệu trên Sổ TSCĐ hay không thì làm thế nào? (Dữ liệu bắt đầu hạch toán từ 01/01/2017) Giải pháp: - Xem Báo cáo/ Tài sản cố định/ sổ Tài sản cố định chọn khoảng thời gian xem báo cáo là từ...
 8. Bùi Thị Ngọc Bích

  Vấn đề liên quan đến bản cân đối tài khoản

  Biểu hiện: Đặc thù đơn vị là sự nghiệp có thu -> hạch toán không liên quan đến 0081 nhưng trên bảng cân đối kế toán của có âm tài khoản 0081 ở số dư cuối kỳ Nguyên nhân:Chọn sai nghiệp vụ cấp phát khi hạch toán tài khoản VD: Khi hạch toán liên quan đến 46121 chọn cấp phát là dự toán Giải pháp...
Top