Xem trên Bảng cân đối tài khoản thấy TK 332, 334 còn số dư cuối kỳ thì làm thế nào?

Trương Ngọc Anh

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Xem Bảng cân đối tài khoản mặc dù đã rút và chi hết lương, bảo hiểm nhưng TK 332, TK 334 vẫn còn số dư cuối kỳ

45.1.png


Nguyên nhân:
- Do trong kỳ mới chỉ làm chứng từ chi lương, bảo hiểm mà chưa làm chứng từ hạch toán chi phí lương.
- Do chỉ có 1 chứng từ chi lương, bảo hiểm nhưng chứng từ chi phí lương, bảo hiểm bị hạch toán trùng nhiều lần
- Do chưa làm chứng từ chi lương, bảo hiểm hoặc chứng từ chi lương, bảo hiểm nhưng đã có chứng từ hạch toán chi phí lương, bảo hiểm
Giải pháp:
1. Mở Bảng cân đối tài khoản chọn Kỳ báo cáoNăm nay để kiểm tra tổng hợp xem TK332, TK334 sai tháng nào

45.2.png


2. Trên Bảng cân đối tài khoản nhấn chuột vào 332, 334 màu xanh để mở ra Sổ cái TK 332, TK 334. Tìm phát sinh theo từng tháng:

45.3.png


- Tháng nào Tổng PS Nợ = PS Có: đã hạch toán đúng
- Tháng nào Tổng PS Nợ không bằng PS Có thì tháng đó có thể đang bị sai. Bạn tiến hành kiểm tra xem tháng này sai do những nguyên nhân nào nêu trên để xử lý:
  • Nếu tháng đó mới chỉ làm chứng từ chứng từ chi lương, bảo hiểm mà chưa làm chứng từ hạch toán chi phí lương thì hạch toán bổ sung thêm chứng từ hạch toán chi phí
45.4.png

  • Nếu tháng đó có nhiều chứng từ chi phí lương, bảo hiểm bị hạch toán trùng nhiều lần thì tiến hành xóa bỏ những chứng từ thừa
45.5.png

  • Nếu tháng đó chỉ có chứng từ hạch toán lương, bảo hiểm thì hạch toán bổ sung thêm chứng từ chi lương, bảo hiểm
45.6.png


3. Mở lai Bảng cân đối tài khoản in và kiểm tra

45.7.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top