Xem Bảng cân đối TK thấy TK 008 vẫn còn số dư cuối kỳ mặc dù đã rút và chi hết thì làm thế nào?

Trương Ngọc Anh

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Đã rút và chi hết tiền ở kho bạc, xem báo cáo đối chiếu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT số liệu đã lên đúng nhưng khi xem trên Bảng cân đối tài khoản thì TK 008 vẫn còn số dư cuối kỳ

2.1.png

Giải thích:
- Theo 70/2019/TT-BTC thì TK 008 được mở các TK con chi tiết năm nay, năm sau, tạm ứng thực chi giống như chế độ kế toán HCSN
  • 0081: Năm trước: Dư Nợ
  • 00811: Tạm ứng: Dư Có
  • 00812: Thực chi: Dư Có
  • 0082: Năm nay: Dư Nợ
  • 00821: Tạm ứng: Dư Có
  • 00822: Thực chi: Dư Có
Vì tính chất các TK 008 là ghi đơn, chỉ có số dư một bên như diễn giải phía trên, nên khi xem Bảng cân đối tài khoản, TK 008 không thể tự động bù trừ các TK cha 0081, 0082 với các TK con 00811, 00812, 00821, 00822 được. Do đó, khi xem Bảng cân đối tài khoản, các TK 008 còn số dư Nợ, dư Có cuối kỳ là đúng.

 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top