Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên báo cáo KQHĐKD không bằng phát sinh Nợ TK 632 trên bảng CĐTK

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lấy số liệu từ phát sinh đối ứng của TK632 và TK911 trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ
- Nếu TK632 có các bút toán giảm giá vốn như phát sinh hàng bán trả lại,... thì sẽ dẫn tới việc lệch giữa chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên Báo cáo KQHĐKD và phát sinh Nợ TK632 trên bảng cân đối TK
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top