Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1: Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán.

Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo.
Giải pháp: Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định.

Nguyên nhân 2: Do có thể do người dùng không chọn hoạt động trên tham số báo cáo. Khi mở báo cáo lưu chuyển tiền tệ một số bút toán chương trình đang chưa biết được thiết lập vào hoạt động nào nên trên tham số thể hiện một số bút toán yêu cầu người dùng chọn hoạt động => Không chọn hoạt động cho bút toán đó thì báo cáo sẽ không lấy số liệu vào => Báo cáo bị sai
Giải pháp: Khi in trên tham số báo cáo cần chọn hoạt động

Biểu hiện 2: Chi tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" không bằng với phát sinh có TK 511
Nguyên nhân: Chỉ tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" lấy phát sinh đối ứng của Tk 11 với TK 51, 121, 131, .... Trường hợp bán hàng chưa thu tiền hạch toán Nợ 131/ Có TK 511 cũng không lấy lên số liệu tại chỉ tiêu này. Ngoài ra thu tiền bán hàng từ kỳ trước hạch toán Nợ 11/ Có 131 thì lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhưng in trên sổ cái Tk 511 không có số liệu.
Giải pháp: Công thức báo cáo đang đúng người dùng kiểm tra lại số liệu

Biểu hiện 3: Trên báo cáo không lấy lên số liệu vay tiền trả nhà cung cấp của bút toán Nợ 331/ Có TK 311
Nguyên nhân: Do tính chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là chỉ lấy phát sinh liên quan đến TK 11. Bút toán trên không liên quan đến TK 11 => Báo cáo không lấy lên số liệu
Giải pháp: Công thức báo cáo đang đúng người dùng kiểm tra lại số liệu

Để biết được cách thiết lập công thức của từng chỉ tiêu trên báo cáo thì vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top