lưu chuyển tiền tệ

 1. Trần Mai Nhung

  báo cáo LCTT không lấy lên số liệu vay tiền trả nhà cung cấp của bút toán Nợ 331/ Có TK 311

  Nguyên nhân: Do tính chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là chỉ lấy phát sinh liên quan đến TK 11. Bút toán trên không liên quan đến TK 11 => Báo cáo không lấy lên số liệu Giải pháp: Công thức báo cáo đang đúng người dùng kiểm tra lại số liệu
 2. Trần Mai Nhung

  Chi tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" khác Phát sinh có TK 511

  Nguyên nhân: Chỉ tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" lấy phát sinh đối ứng của Tk 11 với TK 51, 121, 131, .... Trường hợp bán hàng chưa thu tiền hạch toán Nợ 131/ Có TK 511 cũng không lấy lên số liệu tại chỉ tiêu này. Ngoài ra thu tiền bán hàng từ kỳ trước hạch toán...
 3. Trần Mai Nhung

  Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ khác với tiền và tương đương tiền trên Bảng CĐKT

  Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo. Giải pháp: Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định. Nguyên nhân 2: Do có thể do người dùng không chọn hoạt động trên tham số báo cáo. Khi mở báo cáo lưu chuyển tiền tệ một số bút toán chương...
 4. Trần Mai Nhung

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu

  Biểu hiện 1: Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán. Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo. Giải pháp: Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định. Nguyên...
Top