đầu kỳ

  1. Trần Mai Nhung

    Hướng dẫn Cập nhật số dư đầu kỳ - bị Sai do trường hợp đã tách dữ liệu trước

    Vấn đề : Đầu năm tài chính số dư của dữ liệu đã được tách trước đây không đúng với số dư của dữ liệu chuẩn đã nộp báo cáo. Tham khảo link Phim hướng dẫn Tại đây . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Sao lưu dữ liệu trước...
  2. Trần Mai Nhung

    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu

    Biểu hiện 1: Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán. Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo. Giải pháp: Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định. Nguyên...
Top