Sai số liệu trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước QĐ759 (C2-02/NS)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Biểu hiện 01: Số dư tạm ứng sai (không bằng (Có 1121 Tạm ứng - Nợ 8142/Có 8192 Thanh toán tạm ứng)

Nguyên nhân 01: Có thể do khi tạm ứng Có 1121 chưa chọn Mục là 0051/0052 hoặc chưa chọn Mã thống kê là Chi hoạt động/Chi XDCB.
Giải pháp: Chọn đúng mã thống kê khi tạm ứng (khi thanh toán tạm ứng Nợ 8142/Có 8192 phần mềm sẽ căn cứ những Mục/Tiểu mục của Chi hoạt động thì sẽ cấn trừ vào Số dư tạm ứng cho Mục 0051; căn cứ những Mục/Tiểu mục của Chi XDCB để cấn trừ vào Số dư tạm ứng cho Mục 0052.

Nguyên nhân 02: Có thể do trong cùng một ngày đơn vị có hai bảng kê thanh toán tạm ứng trở lên (nếu trong cùng 01 ngày mà hai bảng kê thanh toán thì chương trình không cấn trừ được số dư tạm ứng của bảng kê thanh toán tạm ứng).
Giải pháp: Sửa lại ngày bảng kê thanh toán tạm ứng (không để cùng 01 ngày có hai bảng kê thanh toán)

Nguyên nhân 03: Chứng từ chi tạm ứng đã được thanh toán bị lỗi không cấn trừ vào số dư tạm ứng (mặc dù tìm kiếm vẫn lên số đúng và in sổ theo dõi tạm ứng số dư cũng đúng)
Giải pháp: Khi đó phải tìm được phiếu chi chi từ tạm ứng nào bị lỗi và xóa đi nhập lại phiếu chi từ tạm ứng đó

Nguyên nhân 04: Có thể do khi tạm ứng Có 1121 không tạm ứng theo nguồn kinh phí hoặc tạm ứng ở nguồn này nhưng khi thanh toán tạm ứng lại theo nguồn hoặc thanh toán tạm ứng ở nguồn khác dẫn đến khi in cũng sai. Ví dụ khi tạm ứng Có 1121 chỉ hạch toán cho Nguồn kinh phí xã tự chủ nhưng khi chi tạm ứng Nợ 8192/Có TK liên quan cho hai nguồn Nguồn kinh phí xã tự chủ và không tự chủ ---> Số dư tạm ứng bị sai vì cách hiển thị số liệu theo nguồn kinh phí.
Giải pháp: Đơn vị sửa lại các chứng từ tạm ứng phải chọn đúng nguồn kinh phí (nếu tạm ứng hai nguồn phải hạch toán hai nguồn thì khi chi tạm ứng mới chọn hai nguồn).

Nguyên nhân 05: Do có hạch toán nhưng chưa ghi sổ (Khi vào Tìm kiếm lọc chứng từ chưa ghi sổ sẽ thấy)
Khắc phục: Mở chứng từ và thực hiện Ghi sổ

Biểu hiện 02: Số dư tạm ứng sai số tiền, tách ra làm hai trang, một trang chỉ có số dư tạm ứng, một trang có tiếp số dư tạm ứng và số đề nghị thanh toán.

Nguyên nhân: Do một số phát sinh tạm ứng đơn vị chưa chọn mã thống kê, chưa chọn nguồn, khoản
Giải pháp: Vào Tìm kiếm, tìm các chứng từ Có 1121 cột nghiệp vụ Tạm ứng mà mã thống kê để trống thì sửa chọn mã thống kê là hoạt động nếu tạm ứng cho 0051 (tạm ứng cho hoạt động) hoặc XDCB nếu tạm ứng cho 0052 (tạm ứng cho XDCB), chứng từ nào chưa có nguồn thì chọn nguồn kinh phí, chưa chọn Khoản thì chọn khoản.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top