Hướng dẫn kiểm tra B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai
 • Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán thu theo nội dung kinh tế
 • Khắc phục: Hướng dẫn vào Dự toán ngân sách: Kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ để nhập liệu hoặc nhập bù, sửa sai:
  • Lập dự toán\Dự toán thu đầu năm theo NDKT
  • Bổ sung dự toán: Bổ sung dự toán thu theo NDKT
  • Điều chỉnh dự toán: Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT
 • Nguyên nhân 2: Dự toán bị lỗi trong quá trình nhập liệu (biểu hiện ví dụ như chỉ tiêu con cộng lên chỉ tiêu cha mẹ là 1 số tiền khác...)
 • Khắc phục:
  • Cách 1: Nhấn Tính dự toán/Tổng hợp để cập nhật lại số liệu mà đơn vị đã lập trong dự toán thu đầu năm/bổ sung theo MLNS nếu công thức thiết lập đúng, hoặc để nhập liệu lại nếu đơn vị không nhập dự toán thu theo MLNS (Trường hợp có dự toán theo MLNS mà công thức sai thì không nên áp dụng)
  • Cách 2: Xuất khẩu mẫu dự toán=> xóa mẫu dự toán vừa xuất khẩu=> Nhập khẩu lại mẫu dự toán=> Nhập lại dự toán thu theo NDKT (Cách này có nhược điểm là người dùng phải nhập lại toàn bộ dự toán thu đầu năm, bổ sung, điều chỉnh theo NDKT, nếu có nhiều chứng từ không nên áp dụng )
Biểu hiện 2: Cột Thực hiện\Trong tháng - Lũy kế từ đầu năm không lên số liệu
 • Nguyên nhân: Do có bút toán Kết chuyển cuối năm
 • Giải pháp: Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác: Bỏ ghi hoặc xóa bỏ chứng từ Kết chuyển cuối năm
Biểu hiện 3:
Cột Thực hiện\Trong tháng sai (có số liệu nhưng thiếu hoặc thừa)
 • Nguyên nhân 1 : Do đơn vị hạch toán thừa hoặc thiếu chứng từ thu
 • Khắc phục:
Bước 1: In Bảng cân đối TK kiểm tra số phát sinh Có TK 7142 - PS Nợ TK 7142 và Báo quyết toán thu theo MLNS xem số liệu cùng kỳ với Báo cáo tổng hợp thu theo NDKT có bằng nhau không? Nếu bằng nhau mà vẫn sai thì do 2 nguyên nhân:
 • Số liệu báo cáo nhiều hơn: Do đơn vị nhập thừa chứng từ PS Có TK 7142.
 • Số liệu báo cáo ít hơn: Do đơn vị nhập thiếu chứng từ PS Có TK 7142
Bước 2: In Báo cáo quyết toán thu theo MLNS và đối chiếu từng Chương, Khoản, Tiểu mục xem số liệu nào sai. Khi phát hiện sai ở đâu thì xem cách kiểm tra Tại đây
Nguyên nhân 2: Do đơn vị thiết lập hoặc trùng, hoặc thiếu công thức trong các chỉ tiêu của Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.
 • Khắc phục: Khi in báo cáo này với điều kiện Cả năm=> nhấn nút Đối chiếu ngay tại giao diện in=> Nếu có trùng hay thiếu công thức so với chứng từ hạch toán thực tế sẽ có thông báo => Căn cứ thông báo lỗi, XÁC ĐỊNH XEM NẾU CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN VÀO MLNS NHƯ THÔNG BÁO THÌ PHẢI HIỂN THỊ Ở CHỈ TIÊU NÀO ? và thực hiện thiết lập công thức cho đúng (xem hướng dẫn thiết lập công thức Tại đây )
Nguyên nhân 3: Do hạch toán chứng từ thu nhầm tài khoản (đúng là TK 7142 thì hạch toán vào TK 7141 v.v.v)
 • Khắc phục: In Bảng cân đối TK cùng kỳ báo cáo, xem có phát sinh TK 7141 không, nếu có thì xác minh các phát sinh đó đúng hay sai để xử lý về đúng. Xác định lại các tài khoản liên quan đến tiền như TK 111, TK 1121 số dư cuối kỳ đã đúng chưa=> Xác minh lại việc hạch toán đủ hay thiếu hay thừa chứng từ trong kỳ => Căn cứ sổ cái TK 111 nếu lệch => Yêu cầu so sánh với số đúng để tìm ra chứng từ thiếu, thừa.
 • Nguyên nhân 4: Do chỉ tiêu cần lên báo cáo nhưng khi thiết lập chỉ tiêu đó trong Mẫu dự toán thu theo NDKT lại đang bỏ tích lấy lên báo cáo thu theo NDKT
 • Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Mẫu dự toán thu theo NDKT\In\In mẫu dự toán và kiểm tra xem chỉ tiêu nào khai báo tính chất sai: tìm đến chỉ tiêu đó, nhấn Sửa và tích chọn vào ô Báo cáo tổng hợp thu theo NDKT
Biểu hiện 4:
Cột thực hiện\lũy kế từ đầu năm sai
 • Nguyên nhân: Có thể do số liệu từ kỳ trước bị sai ==> lũy kế sai.
 • Khắc phục: Đề nghị in lại báo cáo từng tháng bắt đầu từ tháng 1 để chốt lại tháng nào bị sai số liệu=> Xem phần xử lý ở biểu hiện 2
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top