tổng hợp thu

  1. Lê Văn Cát Tường

    Báo cáo B02a-X Báo cáo tổng hợp thu theo NDKT sai số liệu

    Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai tham khảo giải pháp tại đây Biểu hiện 2:Cột Thực hiện\Trong tháng sai tham khảo giải pháp tại đây Biểu hiện 3: Cột Thực hiện\Lũy kế từ đầu năm sai tham khảo giải pháp tại đây Biểu hiện 4: Chỉ tiêu Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc sai Giải thích: Cách lấy số...
  2. Lê Văn Cát Tường

    Hướng dẫn kiểm tra B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

    Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán thu theo nội dung kinh tế Khắc phục: Hướng dẫn vào Dự toán ngân sách: Kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ để nhập liệu hoặc nhập bù, sửa sai: Lập dự toán\Dự toán thu đầu năm theo NDKT Bổ sung...
Top