b02a

  1. Lê Văn Cát Tường

    Hướng dẫn kiểm tra B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

    Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán thu theo nội dung kinh tế Khắc phục: Hướng dẫn vào Dự toán ngân sách: Kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ để nhập liệu hoặc nhập bù, sửa sai: Lập dự toán\Dự toán thu đầu năm theo NDKT Bổ sung...
Top