Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT
- Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế.

1. Nguyên tắc chung: SAI ĐÂU SỬA ĐẤY
(Sai chỉ tiêu nào của tờ khai kỳ nào vào tờ khai bổ sung kỳ đó sửa lại cho đúng)

2. Các sai sót cần kê khai bổ sung thuế GTGT
Các sai sót ví dụ như:
- Kê khai thừa hoặc thiếu hoá đơn đầu ra, đầu vào, quên không kê khai hoá đơn (bỏ sót hoá đơn không kê khai)
- Kê khai số tiền, sai thuế thuế suất, sai tiền thuế....​

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì:
- Hoá đơn đầu vào được kê khai, khấu trừ bổ sung vào thời điểm nào cũng được, trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.
VD: Quý 1/2019 các bạn phát hiện có 1 hoá đơn đầu vào ngày 28/4/2018 chưa kê khai vào quý 2/2018, Thì có thể kê khai vào Quý hiện tại phát hiện (Kê khai vào quý 1/2019) => Không cần lập tờ khai bổ sung nếu sót hòa đơn đầu vào
- Hoá đơn đầu ra: Thì phải kê khai vào kỳ xuất hoá đơn
VD: Quý 1/2019 phát hiện có 1 hoá đơn đầu ra ngày 28/4/2018 chưa kê khai vào quý 2/2018, thì phải kê khai điều chỉnh bổ sung lại Quý xuất hoá đơn (Kê khai điều chỉnh bổ sung quý 2/2018).

II. Các trường hợp kê khai bổ sung cụ thể
1. Nếu phát hiện kê khai sai trong thời hạn nộp tờ khai

VD: Đơn vị nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2018 vào ngày 15/01/2019, nhưng đến ngày 25/01/2019 phát hiện kê khai sai số tiền
Hướng dẫn: Vào Phân hệ Thuế, lập lại tờ khai lần đầu của Quý 4/2018 theo số liệu đúng, sau đó xuất lại tờ khai đúng và nộp lại cho cơ quan Thuế.
(Vì hạn nộp Tờ khai Quý 4/2018 chậm nhất là ngày 30/1/2019 nên cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp tờ khai chính thức)​
2. Nếu phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai:
VD: Đơn vị nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2018 vào ngày 28/4/2018 nhưng đến ngày 4/5/2018 thì phát hiện kê khai sai. (Đã hết hạn nộp tờ khai, vì hạn chậm nhất là ngày 30/04/2018).
Hướng dẫn:
 • Bước 1: Vào Phân hệ Thuế, thêm tờ khai Quý 1/2018, tích chọn Tờ khai bổ sung
  upload_2018-12-22_14-44-13.png
 • Bước 2: Thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh như sau:
  • 1. Trường hợp kỳ trước quên không nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại Chỉ tiêu [22]
VD: Tờ khai chính thức quý 4/2017 có Chỉ tiêu 43 (Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau) là 2.000.000.
Nhưng vì tạo dữ liệu kế toán mới nên khi lập tờ khai Quý 1/2018 đơn vị quên không khai báo số dư TK 133, và không nhập số tiền 2.000.000 vào chỉ tiêu 22 (Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang) nên tờ khai Quý 1/2018 bị sai
Hướng dẫn: Lập tờ khai bổ sung Quý 1/2018 (như hướng dẫn ở Bước 1), khai báo vào chỉ tiêu 22: 2.000.000. Sau đó ấn Tổng hợp KHBS. Sau đó xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới​
 • 2. Trường hợp kê khai sai hóa đơn đầu vào
Kê khai điều chỉnh tăng(giảm) trực tiếp trên 3 chỉ tiêu: Chỉ tiêu 23,24 (Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào), Chỉ tiêu 25 (Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này)
VD:Quý 1 đơn vị kê khai Tờ khai với các số liệu như sau:
[23] = 60.000.000
[24] = 6.000.000
[25] = 6.000.000
upload_2018-12-22_15-24-36.png

Đến ngày 04/05/2018 phát hiện kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là thiếu số tiền 2.000.000, tiền thuế 200.000
Hướng dẫn:Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2018 (như hướng dẫn trên Bước 1) -> Sửa lại Chỉ tiêu 23, 24, 25 (Vì là kê khai thiếu nên bây giờ phải cộng thêm vào). Vi vậy điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau:
[23] = 60.000.000 + 2.000.000 = 62.000.000
[24] = 6.000.000 + 200.000 = 6.200.000
[25] = 6.000.000 + 200.000 = 6.200.000 (Nếu là công ty Kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)
upload_2018-12-22_15-23-42.png


Sau đó ấn Tổng hợp KHBS và xử lý số liệu như bước 3.​
 • 3. Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra
Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [26] đến [32a]. (Theo các mức thuế suất trên hoá đơn)
VD: Quý 1/2018 đơn vị kê khai trên Tờ khai số liệu như sau:
[32] = 100.000.000
[33] = 10.000.000
upload_2018-12-22_15-24-36.png

Nhưng đến 04/05 thì phát hiện kê khai một hóa đơn đầu ra, cụ thể kê khai thừa 2.000.000, thuế GTGT là 10%: 200.000
Hướng dẫn: Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2018 (như hướng dẫn trên Bước 1).Vì thuế suất là 10% nên sửa chỉ tiêu 32, 33. Vì kê khai thừa nên phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu 32,33 xuống. Chi tiết chi sau:
[32] = 100.000.000 - 2.000.000 = 98.000.000
[33] = 10.000.000 - 200.000 = 9.800.000
upload_2018-12-22_15-58-19.png


Sau đó kích chọn Tổng hợp KHBS và xử lý số liệu như bước 3 bên dưới​

 • Bước 3: Sau khi đã tích chọn Tổng hợp KHBS sẽ ra Bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh để xử lý kết quả sau khi bổ sung, điều chỉnh
  upload_2018-12-22_16-4-31.png

Xử lý chỉ tiêu 40 (Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ), 43 (Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau)

 • 1. Nếu chỉ tiêu [40] cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai lớn hơn 0 (Không có ngoặc đơn tức là Tăng số tiền thuế phải nộp)
  upload_2018-12-22_16-10-14.png
Sau khi điều chỉnh đơn vị phải nộp thêm tiền thuế GTGT và tiền phạt nộp chậm tiền thuế cho phần nộp thiếu do kê khai sai (Phần mềm đã tự tính số ngày nộp chậm nộp và số tiền phạt ở dưới phần B trên bản giải trình).
Sau đó nhấn Cất. Nhấn Hạch toán DC trên thanh công cụ để sinh chứng từ hach toán điều chình thuế GTGT:
Nợ TK liên quan/ Có TK 33311 (VD Nợ TK 131/ Có TK 33311). Sau đó nhấn Cất.
Lưu ý: Trường hợp đã hạch toán số tiền thuế trên phần mềm đúng với hóa đơn nhưng kê khai sai thì khi lập tờ khai bổ sung không cần phải hạch toán điều chỉnh.

upload_2018-12-24_11-27-33.png

 • 2. Nếu chỉ tiêu [40] cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai nhỏ hơn 0 (Nằm trong ngoặc đơn tức là Giảm số tiền thuế phải nộp)
  upload_2018-12-22_16-4-31.png
Nếu đơn vị đã nộp thuế GTGT theo tờ khai lần đầu có nghĩa là đơn vị đã nộp thừa thuế GTGT. Đơn vị được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo.
Sau đó Nhấn Cất. Nhấn Hạch toán DC trên thanh công cụ. Phần mềm sinh chứng từ hạch toán Điều chỉnh thuế GTGT Nợ TK 33311/ Có TK liên quan (VD: Nợ TK 33311/ Có TK 131).Nhấn Cất
Lưu ý: Trường hợp đã hạch toán số tiền thuế trên phần mềm đúng với hóa đơn nhưng kê khai sai thì khi lập tờ khai bổ sung không cần phải hạch toán điều chỉnh.

 • 3. Nếu chỉ tiêu [43] cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai lớn hơn 0 (Không có ngoặc đơn tức là Tăng số thuế GTGT được khấu trừ)
  upload_2018-12-24_16-53-48.png

Khi đó số tiên thuế chênh lệch sẽ đưa vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại

VD: Đơn vị Quý 1/2018 trên tờ khai chính thức có số Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 1.000.000
Ngày 04/05 đơn vị phát hiện đã kê khai sai một hóa đơn đầu vào làm cho tờ khai chinh thức kê khai thiếu tiền hàng mua vào 2.000.000, thuế GTGT đầu vào thiếu 200.000
Hướng dẫn: Vào Phân hệ Thuế lập tờ khai bổ sung Quý 1/2018. Sửa trực tiếp trên các chỉ tiêu [23],[24],[25] cộng thêm số tiền kê khai thiếu vào.
Sau đó nhấn Tổng hợp KHBS sẽ ra Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thì thấy chỉ tiêu [43] cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh và số đã kê khai lên 200.000
Thực hiện Cất tờ khai bổ sung, nhấn Hạch toán DC để sinh chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế GTGT Nợ TK 133/ Có TK liên quan (VD Nợ TK 133/ Có TK 331). Tích vào ô Kê lên tờ khai. Nhất Cất
upload_2018-12-25_9-8-0.png

Khi đó số tiền điều chỉnh sẽ lên chỉ tiêu 38 của Quý 2/2018
Lưu ý: Trường hợp đã hạch toán số tiền thuế trên phần mềm đúng với hóa đơn nhưng kê khai sai thì khi lập tờ khai bổ sung không cần phải hạch toán điều chỉnh.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
4. Nếu chỉ tiêu [43] cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai nhỏ hơn 0 (Nằm trong ngoặc đơn tức là Giảm số thuế GTGT được khấu trừ)
upload_2018-12-25_10-2-34.png


Khi đó số tiên thuế chênh lệch sẽ đưa vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại

VD: Đơn vị Quý 1/2018 trên tờ khai chính thức có số Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 1.000.000
Ngày 04/05 đơn vị phát hiện đã kê khai sai một hóa đơn đầu vào làm cho tờ khai chinh thức kê khai thừa tiền hàng mua vào 2.000.000, thuế GTGT đầu vào thừa 200.000
Hướng dẫn: Vào Phân hệ Thuế lập tờ khai bổ sung Quý 1/2018. Sửa trực tiếp trên các chỉ tiêu [23],[24],[25] cộng thêm số tiền kê khai thiếu vào.
Sau đó nhấn Tổng hợp KHBS sẽ ra Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thì thấy chỉ tiêu [43] cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh và số đã kê khai lên (200.000)
Thực hiện Cất tờ khai bổ sung, nhấn Hạch toán DC để sinh chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế GTGT Nợ TK liên quan/ Có TK 133 (VD Nợ TK 331/ Có TK 131. Tích vào ô Kê lên tờ khai. Nhất Cất
upload_2018-12-25_10-3-19.png


Khi đó số tiền điều chỉnh sẽ lên chỉ tiêu 37 của Quý 2/2018
Lưu ý: Trường hợp đã hạch toán số tiền thuế trên phần mềm đúng với hóa đơn nhưng kê khai sai thì khi lập tờ khai bổ sung không cần phải hạch toán điều chỉnh.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hi Nhung,
Cho mình hỏi khi nào thì mình tích chọn vào cột ký lên tờ khai và khi nào thì không tích chọn vậy bạn.
Thưa Quý khách hàng
Trường hợp muốn sau điều chỉnh Phần mềm sẽ tự động lấy số liệu lên chỉ tiêu 37, 38 của tờ khai của tháng phát hiện sai sót thì anh/chị sẽ tích vào ô kê lên tờ khai nhé.
Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

vanviet

New Member
4. Nếu chỉ tiêu [43] cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai nhỏ hơn 0 (Nằm trong ngoặc đơn tức là Giảm số thuế GTGT được khấu trừ)
View attachment 5684

Khi đó số tiên thuế chênh lệch sẽ đưa vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại

VD: Đơn vị Quý 1/2018 trên tờ khai chính thức có số Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 1.000.000
Ngày 04/05 đơn vị phát hiện đã kê khai sai một hóa đơn đầu vào làm cho tờ khai chinh thức kê khai thừa tiền hàng mua vào 2.000.000, thuế GTGT đầu vào thừa 200.000
Hướng dẫn: Vào Phân hệ Thuế lập tờ khai bổ sung Quý 1/2018. Sửa trực tiếp trên các chỉ tiêu [23],[24],[25] cộng thêm số tiền kê khai thiếu vào.
Sau đó nhấn Tổng hợp KHBS sẽ ra Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thì thấy chỉ tiêu [43] cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh và số đã kê khai lên (200.000)
Thực hiện Cất tờ khai bổ sung, nhấn Hạch toán DC để sinh chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế GTGT Nợ TK liên quan/ Có TK 133 (VD Nợ TK 331/ Có TK 131. Tích vào ô Kê lên tờ khai. Nhất Cất
View attachment 5685

Khi đó số tiền điều chỉnh sẽ lên chỉ tiêu 37 của Quý 2/2018
Lưu ý: Trường hợp đã hạch toán số tiền thuế trên phần mềm đúng với hóa đơn nhưng kê khai sai thì khi lập tờ khai bổ sung không cần phải hạch toán điều chỉnh.
Bạn Trần Mai Nhung , mình muốn hỏi khi điều chỉnh bổ sung tơ khai có sự chenh lệch ở chỉ tiêu 43 âm hoặc dương ở quý 1, nhưng hạch toán đúng chỉ là kê khai sai, mình sẽ không cần bấm hạch toán điều chỉnh đúng không bạn, nhưng tại sao chỉ tiêu 37, hoặc 38 phải hiện lên ở tờ khai thuế phát hiện thiếu ở quý 2 đúng không bạn, nhưng tại sao mình thử mãi mà không thấy hiện lên chỉ tiêu 37 (nếu 43 âm) hoặc 38( nếu 43 dương ) ở quý 2, hay mình phải tự gõ tay bạn, ở trên bạn nói nó sẽ lấy lên tự động, không biết mình còn phải làm bước nào để lấy lên tự động hay phải gõ tay lên chỉ tiêu 37,38 bạn, thân
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Bạn Trần Mai Nhung , mình muốn hỏi khi điều chỉnh bổ sung tơ khai có sự chenh lệch ở chỉ tiêu 43 âm hoặc dương ở quý 1, nhưng hạch toán đúng chỉ là kê khai sai, mình sẽ không cần bấm hạch toán điều chỉnh đúng không bạn, nhưng tại sao chỉ tiêu 37, hoặc 38 phải hiện lên ở tờ khai thuế phát hiện thiếu ở quý 2 đúng không bạn, nhưng tại sao mình thử mãi mà không thấy hiện lên chỉ tiêu 37 (nếu 43 âm) hoặc 38( nếu 43 dương ) ở quý 2, hay mình phải tự gõ tay bạn, ở trên bạn nói nó sẽ lấy lên tự động, không biết mình còn phải làm bước nào để lấy lên tự động hay phải gõ tay lên chỉ tiêu 37,38 bạn, thân
Thưa Quý khách hàng
Anh/chị ghi cụ thể trường hợp của đơn vị mình để MISA hướng dẫn cụ thể nhé.
Chỉ tiêu 37,38 hiển thị khi có hạch toán điều chỉnh trên tờ khai bổ sung thôi ạ.
Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Bi Bo

New Member
Bạn Trần Mai Nhung , mình muốn hỏi khi điều chỉnh bổ sung tơ khai có sự chenh lệch ở chỉ tiêu 43 âm hoặc dương ở quý 1, nhưng hạch toán đúng chỉ là kê khai sai, mình sẽ không cần bấm hạch toán điều chỉnh đúng không bạn, nhưng tại sao chỉ tiêu 37, hoặc 38 phải hiện lên ở tờ khai thuế phát hiện thiếu ở quý 2 đúng không bạn, nhưng tại sao mình thử mãi mà không thấy hiện lên chỉ tiêu 37 (nếu 43 âm) hoặc 38( nếu 43 dương ) ở quý 2, hay mình phải tự gõ tay bạn, ở trên bạn nói nó sẽ lấy lên tự động, không biết mình còn phải làm bước nào để lấy lên tự động hay phải gõ tay lên chỉ tiêu 37,38 bạn, thân
mình cũng thắc mắc giống bạn, nếu mình tự gõ tay chỉ tiêu 37,38 lên tờ khai hiện tại thì khi làm bút toán kết chuyển 133 sang 333 thì misa có tự động kết chuyển phần chỉ tiêu 37.38 mình tự điền tay không nhỉ? như vậy mới khớp sổ cái và tờ khai chứ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
mình cũng thắc mắc giống bạn, nếu mình tự gõ tay chỉ tiêu 37,38 lên tờ khai hiện tại thì khi làm bút toán kết chuyển 133 sang 333 thì misa có tự động kết chuyển phần chỉ tiêu 37.38 mình tự điền tay không nhỉ? như vậy mới khớp sổ cái và tờ khai chứ?
Kính thưa: Quý khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp: Khi anh lập tờ khai bổ sung quý I theo nguyên tắc sai đâu sửa đấy như bài viết trên/ chọn Tổng hợp KKBS/ Cất/ Chọn hạch toán ĐC/ Phần mềm sẽ xuất hiện chứng từ điều chỉnh thuế, anh chọn ngày hạch toán thuộc quý II, hạch toán bút toán điều chỉnh, pm cũng tự động tích "Kê lên tờ khai" (Mục đích của phần tích này là để Pm sẽ tự lấy lên chỉ tiêu 37, 38 ở tờ khai quý II, nếu anh bỏ tích thì quý II 2 chỉ tiêu này sẽ không tự động lên mà anh phải tự gõ)
=> Như vậy, bút toán hạch toán điều chỉnh được sinh ra ở tờ khai bổ sung quý I sẽ lên sổ cái, và điều chỉnh tăng giảm 37,38 sẽ lên ở quý II => Tờ khai và sổ cái sẽ khớp nhau anh nhé!
upload_2019-3-17_23-6-13.png

Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Mọi người giúp mình với ạ!
Ngày 26/4/2019 mình có làm tờ khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra được khấu trừ cho kỳ điều chỉnh là quý 3/2018.
Số tiền điều chỉnh đã lên tờ khai thuế quý 1/2019 do sau đấy mình mới lập tờ khai thuế quý 1/2019.
Tuy nhiên đến hôm nay mình lập tờ khai thuế quý 2/2019 số tiền điều chỉnh giảm vẫn lên tờ khai thuế quý 2/2019 như file ảnh đính kèm.
Mọi người giúp mình khắc phục lỗi trên với ạ
Thanks all!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Văn Tiến

Administrator
Nhân viên MISA
Mọi người giúp mình với ạ!
Ngày 26/4/2019 mình có làm tờ khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra được khấu trừ cho kỳ điều chỉnh là quý 3/2018.
Số tiền điều chỉnh đã lên tờ khai thuế quý 1/2019 do sau đấy mình mới lập tờ khai thuế quý 1/2019.
Tuy nhiên đến hôm nay mình lập tờ khai thuế quý 2/2019 số tiền điều chỉnh giảm vẫn lên tờ khai thuế quý 2/2019 như file ảnh đính kèm.
Mọi người giúp mình khắc phục lỗi trên với ạ
Thanks all!
Thưa Chị Nga,
Chị xem lại nhé, do thời điểm chị phát hiện sai sót và kê khai điều chỉnh là thời điểm tháng 04 nên số liệu sẽ lên quý II/2019, trường hợp chị muốn điều chỉnh đó lên quý I mà không lên quý 2 thì chị sửa lại chứng từ điều chỉnh thuế hạch toán sang quý I nhé.
Em cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Chào chị, Khi gặp thông báo này, chị trả lời câu hỏi sau: chứng từ này có lên bảng kê không? Nếu không lệch là đúng nhé, nếu có thì chị kiểm tra theo hướng dẫn sau: https://bit.ly/2HFuNxr
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top