F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động bị sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1: Cột kinh phí kỳ trước chuyển sang bị sai, đầu quý 2 không bằng cuối quý 1, số tiền hiển thị là số tiền dương
  • Nguyên nhân : Trong quý 1 có phát sinh chứng từ Có TK 6612, nghiệp vụ để là không chọn hoặc thực chi
  • Khắc phục: Vào tìm kiếm, tìm Có TK 6612, Nếu có phát sinh Có TK6612 thì phải chọn nghiệp vụ là Giảm chi. Đối với chứng từ Nợ TK 4612/Có TK 6612: nghiệp vụ đúng phải là Khôi phục. Nếu không phải là giảm chi, khôi phục thì là hạch toán sai, thừa: xóa bỏ hoặc sửa lại hạch toán cho đúng đắn
Biểu hiện 2: Cột kinh phí kỳ trước chuyển sang bị sai ngay khi in tháng 1, quý 1 hoặc kỳ kế toán năm.
  • Nguyên nhân 1: Trong Menu Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu: trong TK 461(4611, 4612) và TK 661(6611,6612) có số dư chi tiết MLNS không khớp nhau do dữ liệu được tạo từ dữ liệu năm trước mà năm trước đơn vị nhập liệu số rút và số chi chưa đúng hoặc rút tạm ứng mục này chi cho mục khác nhưng chưa làm điều chỉnh số rút theo số chi (lưu ý nhiều trường hợp nhìn 4612, 6612 không có số dư nhưng bên trong thực tế có số âm dương với tổng bằng 0)
  • Khắc phục: Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu: Nhập lại số dư TK 4611, 6611 cho khớp đúng chi tiết MLNS=> Có thể sao chép từ 6611 sang 4611 và ngược lại nhưng khi sao chép 4611 sang 6611 phải tích Kho bạc duyệt). Kiểm tra số dư TK 4612 vàTK 6612, không để số dư trên TK 4612, 6612=> Nếu có thì phải nhập dồn lên 4611, 6611.
  • Nguyên nhân 2: Do đơn vị có bút toán Kết chuyển số dư cuối năm (số tiền hiển thị âm)
  • Khắc phục: Vào Sổ cái/Chứng từ nghiệp vụ khác: thêm thử chứng từ kết chuyển cuối năm, nếu báo đã có thì tìm và xóa đi.
  • Nguyên nhân 3: Do đơn vị có chứng từ hạch toán Có TK 6611, nghiệp vụ Xuất toán (số tiền hiển thị dương)
  • Khắc phục: Đơn vị tự kiểm tra xem thực tế có khoản xuất toán không (Xuất toán là ghi giảm các khoản chi năm trước ), nếu có thì hiển thị số liệu xuất toán là báo cáo đang đúng. Nếu không thì căn cứ vào nghiệp vụ thực tế sửa cho đúng (ví dụ nếu là giảm các khoản chi năm nay thì là có TK 6612, nghiệp vụ Giảm chi hoặc thừa thì xóa đi).
  • Nguyên nhân 4: Dữ liệu liên năm, năm trước số rút Có TK 4612 và số chi 6612 không khớp nhau chi tiết số tiền trên MLNS mà đơn vị không có bút toán điều chỉnh
  • Khắc phục: Tách dữ liệu và nhập lại số dư TK 4611, 6611
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top