sai số liệu

 1. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 108 dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Trường hợp 1: Dự toán chi không lên số liệu Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng thông tư TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Tương tự Biểu số 103, Xem hướng dẫn Tại đây ❖ Biểu hiện 2: Dự toán chi lên sai số liệu Nguyên nhân ...
 2. Nguyễn Hà Phương

  Khi nhập dự toán thu đầu năm theo NDKT, Tổng số thu lên sai số liệu thì làm thế nào ?

  Biểu hiện: Đơn vị nhập dự toán thu đầu năm theo NDKT dòng chỉ tiêu Tổng số thu không bằng các chỉ tiêu con cộng lại. Có 2 nguyên nhân dẫn đến Tổng số thu lên không đúng như sau: Nguyên nhân 1: Do chỉ tiêu cha chưa tích hiển thị lên báo cáo. Giải pháp 1: Bạn kiểm tra theo hướng dẫn sau...
 3. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi xem Biểu số 113 số liệu cột dự toán phần chi lên sai so với dự toán chi đã nhập. Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT Giải pháp: Bạn thiết lập theo các bước sau : 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối...
 4. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán thu lên sai số liệu thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi xem Biểu số 113, dự toán năm phần thu lên sai số liệu. Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT Giải pháp: Bạn thiết lập theo hướng dẫn sau: 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT. 2...
 5. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 103 dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?

  Biểu hiện : Khi xem Biểu số 103 số liệu cột dự toán phần chi lên sai so với dự toán chi đã nhập. Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT Giải pháp: Bạn thiết lập theo các bước sau : 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối...
 6. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 103 dự toán thu lên sai số liệu thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi xem Biểu số 103 số liệu cột dự toán phần thu lên sai so với dự toán thu đã nhập. Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT Giải pháp: Bạn thiết lập theo các bước sau : 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối...
 7. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 108 dự toán thu không lên hoặc sai số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Trường hợp 1: Dự toán thu không lên số liệu. Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng thông tư TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Tương tự Biểu số 103, xem hướng dẫn Tại đây ❖ Trường hợp 2: Dự toán thu lên sai số liệu Nguyên nhân ...
 8. Nguyễn Hà Phương

  Khi in Sổ quỹ tiền mặt (S11-H) số tồn bị âm hoặc bị sai thì làm thế nào ?

  ❖ Biểu hiện: Có 3 nguyên nhân dẫn đến khi in S11H - Sổ quỹ tiền mặt số tồn bị âm hoặc sai như sau: ❖ Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm không đúng. Giải pháp 1 : Bạn kiểm tra số dư đầu tháng 1 đã khớp với số liệu cuối năm trước hay chưa, nếu chưa đúng bạn nhập lại số dư theo hướng dẫn sau...
 9. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 105 dự toán lên sai số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi in biểu số 105, cột dự toán không lên số liệu ❖ Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 105 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh...
 10. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 08 cột dự toán lên sai số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi xem Biểu số 08, cột dự toán không lên số liệu. ❖ Nguyên nhân : Khi nhập dự toán chọn chưa đúng TT344/2016/TT-BTC ❖ Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT344/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 08 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh...
 11. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 09 cột dự toán lên sai số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi xem biểu số 09, cột dự toán không lên số liệu. ❖ Nguyên nhân: Khi nhập dự toán chưa chọn đúng thông tư TT344/2016/TT-BTC. ❖ Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT344/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 09 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và...
 12. Trương Ngọc Anh

  Làm thế nào khi in sổ S03-X: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc không khớp với số liệu kho bạc?

  Khi in sổ S03-X Sổ tiền gửi kho bạc không khớp với số liệu kho bạc bạn thực hiện đối chiếu số dư TK 112 chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng, kho bạc với số dư Sổ phụ ngân hàng/Sao kê ngân hàng (đối với các TK tiền gửi mở tại Ngân hàng) hoặc với Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN...
 13. Nguyễn Thị Thương MISA

  Báo cáo Danh sách tài sản tại nơi sử dụng, Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng bị sai

  Vấn đề: Báo cáo Danh sách tài sản tại nơi sử dụng, Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng bị sai Giải pháp: Biểu hiện : Một mã Tài sản hiển thị trên 2 phòng ban khác nhau Nguyên nhân: Do tài sản được ghi sổ (ghi sổ vào số dư hoặc ghi tăng) ở phòng ban này nhưng sau đó khi có sự thay đổi...
 14. Bùi Thị Ngọc Bích

  B02-H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng sai số liệu

  Giải pháp: Biểu hiện 1: B02-H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng không thể hiện được các phát sinh liên quan đến tài khoản 631 Nguyên nhân: Do đơn vị đang sử dụng đặc thù là đơn vị HCSN thông thường nên báo cáo không lên được thông tin này Cách khắc...
 15. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động bị sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột kinh phí kỳ trước chuyển sang bị sai, đầu quý 2 không bằng cuối quý 1, số tiền hiển thị là số tiền dương Nguyên nhân : Trong quý 1 có phát sinh chứng từ Có TK 6612, nghiệp vụ để là không chọn hoặc thực chi Khắc phục: Vào tìm kiếm, tìm Có TK 6612, Nếu có phát sinh Có TK6612 thì...
Top