không lên số liệu

 1. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán chi không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi xem biểu số 113 ,cột dự toán năm phần chi không lên số liệu. Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 113 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và...
 2. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán thu không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi xem biểu số 113, dự toán năm phần thu không lên số liệu. Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 113 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều...
 3. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 103 dự toán chi không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi xem Biểu số 103, cột dự toán phần chi không lên số liệu. Nguyên nhân: Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 103 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và...
 4. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 103 dự toán thu không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi xem biểu số 103, cột dự toán phần thu không lên số liệu. ❖ Nguyên nhân : Khi nhập dự toán chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC ❖ Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 103 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và...
 5. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 110 dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi in biểu số 110, cột dự toán không lên số liệu. Nguyên nhân: Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343 Cột dự toán trên Biểu số 110 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh dự toán, bạn...
 6. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 109 dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi in biểu số 109, cột dự toán không lên số liệu. Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 109 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh dự...
 7. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 118 dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi xem biểu số 118, cột dự toán không lên số liệu. ❖ Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC ❖ Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 118 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều...
 8. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 117 dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi xem Biểu số 117, cột dự toán không lên số liệu. ❖ Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC ❖ Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 117 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều...
 9. Trần Mai Nhung

  Báo cáo KQKD cột kỳ này không có số liệu hoặc số liệu bị sai tại các chỉ tiêu chi phí

  Nguyên nhân 1: Có thể do chưa thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác\ Kết chuyển lãi lỗ\ Chọn thời gian kết chuyển. Chương trình sẽ kết chuyển kết các khoản doanh thu và chi phí từ đầu cơ sở dữ liệu đến thời điểm chọn ngày kết chuyển...
 10. Trần Mai Nhung

  Báo cáo KQKD cột Kỳ trước không có số liệu

  Nguyên nhân 1 : Báo cáo KQKD lấy số liệu là phát sinh Doanh thu, chi phí trong kỳ. Dữ liệu là dữ liệu 1 năm (VD: năm 2017) không có số liệu phát sinh doanh thu, chi phí năm trước (năm 2016) nên in báo cáo năm (2017) thì cột kỳ trước là lấy số liệu của năm trước (năm 2016) không có số liệu. Chỉ...
 11. Trần Mai Nhung

  In Báo cáo thuyết minh BCTC không lên số liệu

  Vấn đề: In báo cáo thuyết minh BCTC một số chỉ tiêu không lên số liệu Nguyên nhân: Trên báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính, một số chỉ tiêu được chi tiết theo từng loại VD khấu hao TSCĐ chia ra khấu hao theo từng loại TSCĐ nhưng khi khi hạch toán khấu hao chỉ hạch toán chung vào TK 214 nên...
Top