Kiểm tra Số dư tài khoản 111, 112 để đảm bảo khớp với số liệu của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
Vấn đề:
Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng
Giải pháp:
Mục đích: Kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Quỹ, 1121 – Ngân hàng để đảm bảo số liệu trên sổ sách khớp với sổ theo dõi của Thủ quỹ và sổ phụ của Ngân hàng để đảm bảo số liệu giữa kế toán và thủ quỹ hoặc kế toán với ngân hàng khớp đúng số liệu.
  • Hướng dẫn kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Quỹ với sổ theo dõi của Thủ Quỹ
    Việc đối chiếu giữa kế toán tiền mặt với Thủ quỹ thường các đơn vị đối chiếu cuối mỗi tháng, trong trường hợp có sai lệch thì kế toán vào Tệp\Báo cáo\Tiền mặt in báo cáo S11- H để đối chiếu với Sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ để tìm ra nguyên nhân và xử lý.
  • Hướng dẫn kiểm tra số dư tài khoản 1121 – Ngân hàng với sổ phụ của ngân hàng
    Việc đối chiếu giữa kế toán tiền gửi với Sổ phụ ngân hàng thường các đơn vị đối chiếu cuối mỗi tháng, trong trường hợp có sai lệch thì kế toán vào Tệp\Báo cáo\Tiền gửi in báo cáo S12-H đối chiếu với sổ phụ ngân hàng để tìm ra nguyên nhân và xử lý.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top