Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1: Số liệu cột Dự toán năm trước còn lại bị sai số liệu so với thực tế:
Trường hợp 1: In kỳ là tháng 1, quý 1, năm bị sai số liệu (âm dương giữa các khoản... hoặc hiển thị số tiền sai)
 • Nguyên nhân: Do năm trước đơn vị nhận dự toán theo nhóm mục nhưng khi rút dự toán lại chi tiết theo từng tiểu mục chi, sau đó tạo dữ liệu từ năm trước nên số dư TK 008, 009 mang sang năm nay đang có số dư bằng 0 hoặc khác 0 nhưng hiển thị số tiền âm dương chi tiết theo MLNS (Cột này lấy Dư Nợ đầu kỳ TK 008, 009)
 • Khắc phục: Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu: tìm đến TK 008, 009(ngay cả nhìn có thể =0 nhưng vẫn cần mở ra xem chi tiết)=> Nếu số dư bằng 0 thì xóa số âm dương trong chi tiết, nếu thực tế còn dư thì xóa toàn bộ và nhập lại bên Nợ với số tiền đúng rồi Cất.
Nếu dữ liệu liên năm (Đối chiếu kỳ in báo cáo năm nay với Tệp/thông tin dữ liệu xem có cùng năm tài chính không) thì phải tách năm xong mới xử lý số dư tk 008, 009.

Trường hợp 2: In kỳ là tháng 2, quý 2... bị hiển thị số tiền âm dương (thường in báo cáo đặc thù chi tiết mục tiểu mục)
 • Nguyên nhân: Do dự toán giao phải hạch toán theo nhóm mục nhưng khi rút dự toán phải rút chi tiết đến tiểu mục nên âm dương là đúng
 • Khắc phục: Hạch toán nghiệp vụ Nhận dự toán, giao dự toán bổ sung vào duy nhất 1 nhóm mục, khi in báo cáo này thì tích Mẫu tự chủ để chương trình tự loại bỏ số liệu âm, chỉ để lại số tiền dương thực tế còn tồn tại dòng nhóm mục đã nhận dự toán.
Biểu hiện 2: Số liệu cột Dự toán giao trong năm kể cả bổ sung bị sai số liệu so với thực tế
 • Nguyên nhân 1: Có thể có chứng từ vừa sửa, xóa, bổ sung nhưng báo cáo chưa cập nhật số liệu
 • Khắc phục: Sao lưu dữ liệu, sau đó thực hiện Bảo trì dữ liệu.
 • Nguyên nhân 2: Đơn vị nhập thiếu hoặc thừa số liệu dự toán giao, bổ sung, điều chỉnh
 • Khắc phục: Vào tìm kiếm, tìm bên Nợ TK 008, 009 chi tiết theo từng nguồn, khoản mà bị sai và đối chiếu xem số liệu đã đúng chưa, chưa đúng thì sửa lại
 • Nguyên nhân 3: Người dùng mở TK nguồn kinh phí (ví dụTK 4612) thành nhiều tiết khoản nhưng không thiết lập đủ cặp TK ghi đồng thời 008 cho từng tiết khoản dẫn đến việc khi phát sinh Có TK 4612, cấp phát dự toán không thể sinh đủ Có TK 008.
 • Khắc phục: Vào tìm kiếm, tìm Có TK 4612, cấp phát Dự toán và so số tiền tìm kiếm với Có TK 008 xem đã đúng chưa?=> Chưa thì bảo trì lại dữ liệu, xem TK 4612 có mở tiết khoản không, nếu có thì kiểm tra đã lập tài khoản ghi đồng thời chưa bằng cách: Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển\TK ghi đồng thời: thêm cặp TK từ 4612 đến 008.
 • Nguyên nhân 4: Người dùng tự hạch toán thêm nghiệp vụ Có TK 008 số tiền dương (vốn Có TK 008 là tự động sinh ra nhưng kh không biết nên tự hạch toán thêm.
 • Khắc phục: Tìm kiếm xem loại chứng từ phát sinh Có TK 008, số tiền dương với loại chứng từ không phải là Chứng từ ghi đồng thời => Xóa đi
 • Nguyên nhân 5: Từ phiên bản R56 trở về trước phần mềm không tự động sinh Có TK 008 với nghiệp vụ Có TK 4612, số tiền âm nên đơn vị phải tự hạch toán thêm có TK 008, nay nâng cấp lên phiên bản mới , phần mềm tự sinh Có TK 008 nên bị thừa 2 lần.
 • Khắc phục: Vào tìm kiếm, tìm Có TK 008, loại chứng từ khác với chứng từ Ghi đồng thời, số tiền âm thì kiểm tra xem
Biểu hiện 3: Cột dự toán rút bị sai số liệu so với thực tế (luôn đảm bảo các kỳ trước phải đúng rồi)
 • Nguyên nhân 1: Do đơn vị hạch toán thừa hoặc thiếu chứng từ rút
 • Khắc phục:
 • Bước 1: Xác định dự toán rút sai ở Nguồn, chương, khoản nào.
 • Bước 2: In F02-3aH phần II theo thông số Nguồn chương khoản bị sai để chi tiết đến từng tiểu mục và yêu cầu đơn vị tự đối chiếu số liệu trên báo cáo ở phần mềm so với kho bạc (số liệu thực tế) xem sai ở tiểu mục nào.
 • Bước 2: Vào Báo cáo\Sổ kế toán\Số cái - Mục lục ngân sách in theo nguồn chương khoản bị sai, tại tiểu mục bị sai, yêu cầu đơn vị đối chiếu với chứng từ gốc=> Xác định được chứng từ thừa, thiếu, sai tiền và sửa lại.
 • Nguyên nhân 2: Do đơn vị có nghiệp vụ Khôi phục dự toán nhưng hạch toán chưa đúng với yêu cầu của kho bạc. Lấy ví dụ chuyển khoản mua VPP Nợ TK 66121/Có TK 46121, tiểu mục 6552: 5 triệu nhưng do gõ nhầm tên nhà cung cấp trên giấy rút dự toán nên bị trả về-> việc trả về này gọi là khôi phục dự toán.
 • Trường hợp 1: Kho bạc yêu cầu trên bảng đối chiếu số tiền rút dự toán bị khôi phục lại vẫn lấy lên cột dự toán rút và cột Khôi phục dự toán=> theo ví dụ trên số tiền 5 triệu hiển thị số tiền dương trên cột Dự toán rút và cột Khôi phục dự toán
 • Khắc phục: Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ Khôi phục Nợ TK 46121/có TK liên quan, nghiệp vụ Khôi phục ; đồng thời ghi Có TK 008: số tiền âm, nghiệp vụ Khôi phục
 • Trường hợp 2 (thường gặp): Kho bạc yêu cầu số Khôi phục dự toán trừ luôn trên cột Dự toán rút và không lên ở cột Khôi phục dự toán=> Theo ví dụ trên, số tiền 5tr sẽ bị trừ trên cột Dự toán rút và không lên số liệu cột Khôi phục dự toán
 • Khắc phục: Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ Khôi phục: Nợ TK liên quan/Có TK 46121: ghi âm số tiền, nghiệp vụ giống như khi chuyển khoản lần đầu. Nếu từ phiên bản R56 trở về trước thì hạch toán thêm bút toán đồng thời Có TK 008: ghi âm tiền, R57 trở đi thì không cần vì phần mềm tự sinh nghiệp vụ đồng thời.
Biểu hiện 4: Cột mã nguồn NS không lên số liệu
 • Nguyên nhân: Do mã nguồn ngân sách chưa khai báo tính chất nguồn kinh phí
 • Khắc phục: Vào danh mục nguồn, khai báo thêm tính chất nguồn kinh phí và in lại báo cáo
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top