f02-3ah phần i

  1. Bùi Thị Ngọc Bích

    F02-3aH phần I: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN bị sai số liệu

    Biểu hiện 1: Số liệu cột Dự toán năm trước còn lại bị sai số liệu so với thực tế: Trường hợp 1: In kỳ là tháng 1, quý 1, năm bị sai số liệu (âm dương giữa các khoản... hoặc hiển thị số tiền sai) Nguyên nhân: Do năm trước đơn vị nhận dự toán theo nhóm mục nhưng khi rút dự toán...
Top