dự toán năm trước

  1. NQAnh

    Làm thế nào để khai báo được số dư dự toán còn lại của năm trước được chuyển sang năm nay?

    Vấn đề Đơn vị cần khai báo số dư dự toán năm trước chưa sử dụng hết được phép chuyển sang năm nay Cách xử lý Vào Nghiệp vụ/ Chọn Nhập số dư ban đầu Click chuột vào tài khoản 0081 - Năm trước/ Nhấn Nhập Nhập số tiền trên cột Dư nợ chi tiết theo Nguồn/ Chương/ Khoản...sau đó Nhấn Cất
  2. Bùi Thị Ngọc Bích

    F02-3aH phần I: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN bị sai số liệu

    Biểu hiện 1: Số liệu cột Dự toán năm trước còn lại bị sai số liệu so với thực tế: Trường hợp 1: In kỳ là tháng 1, quý 1, năm bị sai số liệu (âm dương giữa các khoản... hoặc hiển thị số tiền sai) Nguyên nhân: Do năm trước đơn vị nhận dự toán theo nhóm mục nhưng khi rút dự toán...
Top