Báo cáo B02 và B03 số tiền không bằng nhau?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Triệu chứng 1:
Số tiền phải thu của người phải thi hành án đầu kỳ trên báo cáo B02 ít hơn trên báo cáo B03
Nguyên nhân : Có thể do đơn vị hạch toán nhầm TK 316 hoặc 512 với Loại giá trị. Ví dụ đơn vị hạch toán vào 31621; 51221 mà Loại giá trị lại chọn là Tài sản thì chỉ tiêu Phải thu thi hành án trên báo cáo B02 không vào số liệu vì trên báo cáo này lấy chi tiết theo tài khoản 31621, 31622 gắn với Loại giá trị tương ứng, còn báo cáo B03 vẫn lên số liệu do chỉ lấy tài khoản tổng hợp là 316.
Cách giải quyết: Lấy số tiền phải thu của người phải thi hành án bên thuyết minh (B03) trừ số tiền phải thu của người phải thi hành án bên báo cáo kết quả hoạt động thi hành án (B02) ra số lệch rồi vào tìm kiếm thì số tiền --> Nếu ra đúng số lệch đó thì chỉ cho khách hàng những chứng từ sai, sau đó giải thích và sửa lại cho khách hàng hạch toán về đúng Tài khoản và Loại giá trị
Triệu chứng 2: Số phải thu đầu kỳ bằng nhau, phải thu cuối kỳ B02 nhiều hơn B03
Nguyên nhân : Do trong kỳ có các chứng từ thực thu vốn không phải là đình chỉ, miễn giảm, ủy thác, trả lại đơn nhưng NSD lại đang chọn Mã thống kê
Cách giải quyết: Vào Tìm kiếm/tìm CHV bị lệch: lọc cột mã thống kê: chỉ giữ lại các chứng từ hạch toán nợ tk 512/316 là Miễn giảm, đình chỉ, ủy thác, trả lại đơn còn lại thì xóa số liệu MTK
Triệu chứng 3: Số phải thu đầu kỳ bằng nhau, phải thu cuối kỳ B02 ít hơn B03
Nguyên nhân 03: Có thể do đơn vị mở thêm tiết khoản của tài khoản 316 và TK 512 mà chưa thiết lập cặp TK đó trên công thức của báo cáo B02 (vì báo cáo B02 lấy tài khoản chi tiết, B03 lấy tài khoản tổng hợp)
Hoặc Hạch toán Nợ TK 316 nhưng không đối ứng với TK 512==> Giải pháp: Tìm kiếm Nợ TK 316 TK có # 512==> Do hạch toán nhầm ví dụ Nợ TK 316/Có TK 111 thì lại đang hạch toán nhầm thành Nợ TK 336/có TK 111.
Cách giải quyết: Vào Nghiệp vụ\Thiết lập báo cáo tài chính, chọn về báo cáo B02 - Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án để sửa lại công thức cho chỉ tiêu chi tiết đang chưa lấy số tiền vào.
Ký hiệu:
NDK - Dư nợ đầu kỳ
NPS - Nợ phát sinh
CPS - Có phát sinh
A, B - Nợ TK hoặc Có TK, nếu hàm đầu để là CPS, A thì A là TK Có; B là TK Nợ, nếu hàm đầu để là NPS, A thì A là TK Nợ; B là TK Có
T1 - Loại giá trị là Tiền
T2 - Loại giá trị là Tài sản
L - Mã thống kê
Nguyên nhân 04: Do có quyết định vừa hạch toán vào chủ động vừa hạch toán vào theo đơn
Cách giải quyết: Vào Báo cáo\Bao cáo khác\Thống kê các quyết định vừa chủ động vừa theo đơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top