thi hành án

 1. ltlanmisa

  Báo cáo B02 và B03 số tiền không bằng nhau?

  Giải pháp: Triệu chứng 1: Số tiền phải thu của người phải thi hành án đầu kỳ trên báo cáo B02 ít hơn trên báo cáo B03 Nguyên nhân : Có thể do đơn vị hạch toán nhầm TK 316 hoặc 512 với Loại giá trị. Ví dụ đơn vị hạch toán vào 31621; 51221 mà Loại giá trị lại chọn là Tài sản thì chỉ tiêu Phải...
 2. ltlanmisa

  Cách đếm việc thi hành án?

  Giải pháp: Xem tại links hướng dẫn sau:https://drive.google.com/open?id=12sqthpX18LusuX3sLb3RDGW8xXWFoZib
 3. ltlanmisa

  Báo cáo B02CT-THA - Báo cáo kết quả Hoạt động Thi hành án sai số liệu

  Giải pháp: Hiện trạng 1: Số liệu tại chỉ tiêu Chủ động và Theo đơn không đúng Nguyên nhân 1: Một quyết định thi hành án vừa được hạch toán vào tài khoản chủ động và hạch toán vào tài khoản theo đơn Giải pháp 1: Tìm và sửa lại theo nguyên tắc một quyết định thi hành án thì chỉ có thể là 1 loại...
 4. ltlanmisa

  Hướng dẫn cách lập báo cáo B02CT-THA - Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án

  Giải pháp: Mục đích, ý nghĩa báo cáo Báo cáo tình hình thi hành án và kết quả thi hành án từ đầu năm đến thời điểm báo cáo để tổng quát tình hình thu và xử lý các khoản thu trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu trên Báo cáo là căn cứ để kiểm tra...
Top