So sánhChi tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác" trên Báo cáo LCTT với PS có 511

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- Chỉ tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" lấy phát sinh đối ứng của Tk 11 với TK 511, 121, 131, .... Trường hợp trong kỳ bán hàng chưa thu tiền hạch toán Nợ 131/ Có TK 511 và chưa thực hiện thu tiền thì phần doanh thu tương ứng đó sẽ không lên số liệu tại chỉ tiêu này.
- Trường hợp thu tiền bán hàng từ kỳ trước hạch toán Nợ 11/ Có 131 thì sẽ lên số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhưng in trên sổ cái Tk 511 lại không có số liệu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top