chuyển tiền tệ (pp trực tiếp)

  1. Chu Kim Anh

    So sánhChi tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác" trên Báo cáo LCTT với PS có 511

    - Chỉ tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" lấy phát sinh đối ứng của Tk 11 với TK 511, 121, 131, .... Trường hợp trong kỳ bán hàng chưa thu tiền hạch toán Nợ 131/ Có TK 511 và chưa thực hiện thu tiền thì phần doanh thu tương ứng đó sẽ không lên số liệu tại chỉ tiêu...
Top