tk 511

  1. Chu Kim Anh

    So sánhChi tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác" trên Báo cáo LCTT với PS có 511

    - Chỉ tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" lấy phát sinh đối ứng của Tk 11 với TK 511, 121, 131, .... Trường hợp trong kỳ bán hàng chưa thu tiền hạch toán Nợ 131/ Có TK 511 và chưa thực hiện thu tiền thì phần doanh thu tương ứng đó sẽ không lên số liệu tại chỉ tiêu...
  2. Nguyễn Thị Thương MISA

    Doanh thu trên Sổ cái TK 511 lệch với Doanh số trên bảng kê bán ra (TT 200)

    Vấn đề: Doanh thu trên Sổ cái TK 511 lệch với Doanh số trên bảng kê bán ra Giải pháp: Biểu hiện 1: Doanh thu trên Sổ cái lớn hơn Doanh số trên bảng kê bán ra Nguyên nhân 1: Hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại khi đó trên bảng kê là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 là doanh thu...
Top