3321

  1. TRINH NGUYỄN

    Số liệu của TM 6301 trên báo cáo B02H-phần 2 và phát sinh TK3321 trên Bảng CĐTK thấy không khớp nhau

    Vấn đề: Kế toán so sánh số liệu của Tiểu mục 6301 trên báo cáo B02H-phần 2: Bảng tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng và phát sinh tài khoản 3321 trên Bảng cân đối tài khoản thấy số liệu không khớp nhau? Nguyên nhân tại sao? Giải pháp: - Số liệu của tiểu mục 6301 trên báo...
Top