Số dự toán còn lại bị âm trên các báo cáo đối chiếu với Kho bạc

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện
 • Bảng đối chiếu dự toán kinh phí Ngân sách tại Kho bạc: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT Cột số 11 - Dự toán còn lại âm
 • Sổ theo dõi dự toán – phần II (S41-H)
Nguyên nhân
 • Cách lấy số liệu trên các cột này = Tổng dự toán được sử dụng - Số dự toán rút trong kỳ
 • Do vậy, số liệu cột này bị âm khi Nhóm mục/Mục đó có tổng số dự toán được sử dụng (bằng dự toán giao đầu năm + số dư kỳ trước chuyển sang) nhỏ hơn số kinh phí đã rút trong kỳ
Giải pháp:
 • Phát sinh 2 trường hợp
  • TH1: Người sử dụng sửa lại nghiệp vụ cho đúng nghĩa là hoặc phải dự toán thì mới rút hoặc rút đúng vào tiểu mục được giao
  • TH 2: Thực tế nghiệp vụ tại đơn vị là như vậy, nghĩa là khi giao thì chỉ giao cho một vài Nhóm mục/Mục/Tiểu mục nhưng khi rút thì sẽ rút ở các Nhóm mục/Mục dự kiến chi. Khi đó phải hướng dẫn khách hàng làm điều chỉnh kinh phí Giao và rút, bản chất là chỉ ra Nhóm mục/Mục rút bị âm là chi từ Nhóm mục/Mục/Tiểu mục giao nào
   • Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Điều chỉnh kinh phí tự chủ\ Kinh phí giao và rút thực hiện điều chỉnh các mục bị âm để chỉ ra mục âm đó rút từ Nhóm mục/Mục/Tiểu mục giao nào nào
Lưu ý: Sau khi thực hiện điều chỉnh khi in phải nhấn chọn mục Mẫu tự chủ trên hộp hội thoại tham số báo cáo và Nghiệp vụ điều chỉnh này KHÔNG sinh bút toán hạch toán
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top