Số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối TK bị lệch đúng bằng số chênh lệch thu chi năm trước thì làm thế nào?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Xem bảng cân đối tài khoản, cột số dư đầu năm bị lệch bên Nợ với bên Có đúng bằng số chênh lệch thu/chi năm trước​

Nguyên nhân
Chưa nhập số dư cho tài khoản 474
Cách xử lý
Ví dụ: năm 202x: Số thu 2.000.000.000đ, Số chi: 1.900.000.000đ
=> Số chênh lệch thu chi: 100.000.000đ

Thời điểm 31/12/202x: hạch toán nghiệp vụ
Kết chuyển số Thu
Nợ TK 714 : 2.000.000.000
Có TK 914 : 2.000.000.000​
Kết chuyển số Chi
Nợ 914 : 1.900.000.000
Có 814 : 1.900.000.000​
Kết chuyển chênh lệch thu chi
Nợ 914 : 100.000.000
Có TK 474 : 100.000.000​
  • Khi nhập số dư đầu năm 202x+1, khai báo số chênh lệch thu chi năm trước trên tài khoản 474
upload_2020-9-24_15-39-7.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top