S07-X: Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Biểu hiện: Đã hạch toán các bút toán liên quan đến tài khoản 431 (Quỹ công chuyên dùng) tuy nhiên khi in S07-X: Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng thì báo cáo không có số liệu.
Nguyên nhân 1: Do tài khoản 431 không theo dõi chi tiết theo "Hoạt động"
Giải pháp:
Vào Danh mục --> Tài khoản --> Hệ thống tài khoản: Double Click vào tài khoản 431 click chọn theo dõi theo "Hoạt động"
Nguyên nhân 2:
Do hạch toán nhầm vào hoạt động không thuộc loại Quỹ công chuyên dùng
Giải pháp: Vào Danh mục/Hoạt động sự nghiệp: kiểm tra các hoạt động đã khai báo đúng loại hoạt động cha chưa; Vào tìm kiếm, tìm chứng từ hạch toán bên Nợ TK 431; bên Có TK 431 xem hoạt động sự nghiệp chọn đúng chưa
Biểu hiện:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top