Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA nghiệp vụ: tạm ứng dự toán cho năm sau

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
1.1. Trường hợp 01:

Người sử dụng (NSD) muốn số liệu phát sinh này hiển thị cụ thể trên TK 008 dự toán chi hoạt động và trên bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc (Mẫu số 01) tại năm được tạm ứng dự toán.

  • Bước 01: Người sử dụng (NSD) tách tiết khoản của TK 0081 - Dự toán chi hoạt động ra thành hai tiết khoản:
TK 0081.01 – Dự toán chi thường xuyên năm nay

TK 0081.02 – Dự toán chi thường xuyên năm sau

  • Bước 02: Khi được tạm ứng dự toán cho năm sau thì NSD vào Kho bạc\Nhận dự toán: hạch toán Nợ 0081.02 cho Nguồn – Chương – Khoản – Nhóm mục chi được giao dự toán.
  • Bước 03: Khi đơn vị ra Kho bạc rút dự toán về nhập quỹ thì NSD vào Kho bạc\Nhập quỹ tiền mặt: hạch toán Nợ 1111/Có 46131 – Kinh phí hoạt động năm sau. Sau đó NSD vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển, tại Loại kết chuyển Tài khoản tự động ghi đồng thời NSD thêm cặp kết chuyển khi Có 46131 thì TK ghi đồng thời là Có 0081.02 - Dự toán chi thường xuyên năm sau.
  • Bước 04: NSD vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính, chọn đến báo cáo Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc (Mẫu số 01) thiết lập thêm công thức cho các chỉ tiêu sau:
Dự toán giao đầu năm (cột 2): Thêm dòng công thức LKNO 0081.02, cột Nghiệp vụ và cấp phát chọn là Tất cả

Dự toán năm nay trong kỳ (cột 3): Thêm dòng công thức PSNO 0081.02, cột Nghiệp vụ và cấp phát chọn là Tất cả

Dự toán năm nay lũy kế đến kỳ báo cáo (cột 4): Thêm dòng công thức LKNO 0081.02, cột Nghiệp vụ và cấp phát chọn là Tất cả

Dự toán đã sử dụng trong kỳ (cột 6): Thêm dòng công thức PSCO 46131, cột Nghiệp vụ và cấp phát chọn là Tất cả

Dự toán đã sử dụng số dư đến kỳ báo cáo (cột 7): Thêm dòng công thức LKCO 46131, cột Nghiệp vụ và cấp phát chọn là Tất cả

  • Bước 05: Sang năm sau NSD chuyển kinh phí năm sau thành năm nay bằng cách vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán chuyển nguồn năm sau thành năm nay Nợ 46131/Có 46121.
  • Bước 06: Sang năm sau NSD tiến hành chi hoạt động hạch toán Nợ 66121/Có 111 tại Tiền mặt\Phiếu chi.
2.2. Trường hợp 02:

NSD muốn số liệu này chưa hiển thị ở TK 008 – Dự toán chi thường xuyên tại năm được tạm ứng dự toán.

  • Bước 01: Khi rút tiền của khoản dự toán tạm ứng cho năm sau thì NSD vào Kho bạc\Nhập quỹ tiền mặt: hạch toán Nợ 1111/Có 46131.
  • Bước 02: Sang năm sau khi nhận dự toán thì NSD vào Kho bạc\Nhận dự toán: hạch toán Nợ 0081 cho Nguồn – Chương – Khoản – Nhóm mục chi được giao dự toán, sau đó NSD vào Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán chuyển nguồn năm sau thành nguồn năm nay Nợ 46131/Có 46121. Đồng thời vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Có 0081.
  • Bước 03: Tiến hành chi hoạt động hạch toán Nợ 66121/Có 111 tại Tiền mặt\Phiếu chi.
Lưu ý: Tương tự với cả hai trường hợp trên nếu phần dự toán tạm ứng cho năm sau nằm là kinh phí không thường xuyên thì NSD dùng TK 0082, nguồn kinh phí sẽ dùng TK 46132 cho năm sau, TK 46122 cho nguồn năm nay và chi ra thì hạch toán vào TK 66122.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top