Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ về giá thành trên MISA SME.NET

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề 1: Hướng dẫn cách tính giá thành mà trong một kỳ vừa tính cho Đối tượng tập hợp chi phí (ĐTTHCP), vừa tính cho công trình vụ việc
Hướng dẫn: Tạo 1 kỳ tính giá thành và chọn tất cả các ĐTTHCP, công trình vụ việc cần tính. Sau đó khi vào tính giá thành của loại nào thì chương trình chỉ lọc và tính giá thành của loại đó. Ví dụ: khi vào tính giá thành hệ số tỷ lệ, chương trình chỉ lọc tính những ĐTTHCP khai báo loại Phân xưởng, khi vào tính giá thành giản đơn chương trình chỉ lọc tính những ĐTTHCP khai báo loại là Sản phẩm...
Vấn đề 2:
Hướng dẫn cách hạch toán phế liệu thu hồi khi tính giá thành trong chương trình
Hướng dẫn:
  • Đây được coi là 1 khoản giảm giá thành. Hạch toán: Nợ TK lq (TK 152, 111, 112...)/Có TK 154: chọn ĐTTHCP
  • Xem báo cáo: Chuột phải vào kỳ tính giá thành\Xem Bảng tổng hợp các khoản giảm giá thành
Vấn đề 3: Hướng dẫn cách tính giá thành theo TT 200/2014/TT-BTC (TT200) và mang hàng đi gia công thì hạch toán như thế nào trong chương trình

Hướng dẫn:

  • Khi xuất hàng đi gia công làm phiếu xuất kho Nợ TK 154/Có TK 152, chọn ĐTTHCP, chương trình sẽ hiểu đây là khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT)
  • Các chi phí còn lại định khoản bình thường như khi tính giá thành theo TT200: Nợ TK (621,622,627,...)/Có TK lq (111,112,334...)
  • Khi tính giá thành chương trình sẽ tổng hợp chi phí ở tất cả cả chứng từ phát sinh này, trong đó chi phí NVLTT sẽ bao gồm: chi phí phát sinh ở bút toán hạch toán Nợ TK 154/Có TK 15x (chọn ĐTTHCP) + chi phí phát sinh ở TK 621
  • Lưu ý: Nếu là chi phí chung cần phân bổ thì phải tập hợp vào TK 62x, vì nếu tập hợp vào Nợ TK 154 và không chọn ĐTTHCP thì chương trình cũng không hiểu đây là khoản chi phí chung và sẽ không phân bổ khoản chi phí phát sinh ở tài khoản này.
Tham khảo: Vui lòng xem hướng dẫn:
  • Hướng dẫn tính giá thành trên MISA SME.NET tại đây
  • Cách xử lý khi báo cáo giá thành sai số liệu MISA SME.NET tại đây
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top