Doanh thu trên Sổ cái TK 511 lệch với Doanh số trên bảng kê bán ra (TT 200)

Nguyễn Thị Thương MISA

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề:
Doanh thu trên Sổ cái TK 511 lệch với Doanh số trên bảng kê bán ra

Giải pháp:
Biểu hiện 1: Doanh thu trên Sổ cái lớn hơn Doanh số trên bảng kê bán ra
 • Nguyên nhân 1: Hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại khi đó trên bảng kê là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 là doanh thu chưa trừ Chiết khấu, số tiền chiết khấu hạch toán Nợ TK 521
 • Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Bảng cân đối tài khoản. chọn kỳ báo cáo, xem trên báo cáo có phát sinh của TK 521 hoặc vào Tìm kiếm, lọc TK Nợ 521
 • Giải pháp: Kiểm tra các tài khoản theo hướng dẫn nếu thấy có, kiểm tra trên bảng kê đúng là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 đúng là doanh thu chưa trừ Chiết khấu thì báo cáo như vậy là đúng.
 • Nguyên nhân 2: Có chứng từ hàng bán trả lại hoặc giảm giá hàng bán kê âm trên bảng kê bán ra.
 • Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Bảng cân đối tài khoản. chọn kỳ báo cáo, xem trên báo cáo có phát sinh của TK 531, 532 hoặc vào Tìm kiếm, lọc TK Nợ 531,TK 532
 • Giải pháp: Kiểm tra các tài khoản theo hướng dẫn nếu thấy có, kiểm tra nếu doanh số trên bảng kê bán ra bằng Doanh thu trên sổ cái trừ Doanh thu hàng bán trả lại hoặc giảm giá hàng bán thì báo cáo như vậy là đúng.
 • Nguyên nhân 3: Có hóa đơn bán hàng cột thuế suất thuế GTGT bỏ trống nên những hóa đơn này không lên bảng kê bán ra
 • Giải pháp:Người sử dụng kiểm tra lại các hóa đơn bán hàng có Thuế suất để trống, nếu các hóa đơn bán hàng nàycó chịu thuế hoặc không chịu thuế hoặc Thuế suất 0% thì chọn về đúng Thuế suất tương ứng.
  Sau đó xóa bảng kê bán ra đi lập lại.
Biểu hiện 2: Doanh thu trên Sổ cái nhỏ hơn Doanh số trên bảng kê bán ra.

 • Nguyên nhân 1: Có chứng từ hàng mua trả lại kê dương trên bảng kê bán ra
 • Hướng dẫn: Vào Tìm kiếm, chọn khoảng thời gian, lọc loại chứng từ hàng mua trả lại hoặc vào Danh sách Hàng mua trả lại xem có chứng từ hàng mua trả lại không.
 • Giải pháp: Người sử dụng kiểm tra lại Doanh số trên bảng kê bán ra bằng Doanh thu trên Sổ cái cộng tổng tiền hàng mua tra lại thì báo cáo như vậy là đúng.
 • Nguyên nhân 2: Có hóa đơn bán hàng nhưng TK doanh thu đang để TK khác 511 như 711,512...
 • Hướng dẫn: Vào Tìm kiếm, chọn khoảng thời gian, lọc loại chứng từ là hóa đơn bán hàng, lọc TK Có xem có TK nào hạch toán doanh thu khác 511 không hoặc mở bảng cân đối TK xem có phát sinh doanh thu khác 511 không như 711,512
 • Giải pháp: Người sử dụng kiểm tra lại các chứng từ bán hàng này, nếu hạch toán như vậy là đúng thì lệch nhau là đúng
  Nếu hạch toán sai thì người sử dụng sửa lại hạch toán.
 
Top