sổ cái và bảng kê

  1. Nguyễn Thị Thương MISA

    Doanh thu trên Sổ cái TK 511 lệch với Doanh số trên bảng kê bán ra (TT 200)

    Vấn đề: Doanh thu trên Sổ cái TK 511 lệch với Doanh số trên bảng kê bán ra Giải pháp: Biểu hiện 1: Doanh thu trên Sổ cái lớn hơn Doanh số trên bảng kê bán ra Nguyên nhân 1: Hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại khi đó trên bảng kê là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 là doanh thu...
Top