Chỉ tiêu 'Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên báo cáo KQHĐKD không bằng dư cuối kì TK 421

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo KQHĐKD lấy số liệu từ phát sinh đối ứng của TK421 và 911 trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ
- Nếu TK421 có số dư từ năm trước chuyển sang hoặc có bút toán trích lập các quỹ hoặc kết chuyển lỗ trong kỳ thì sẽ dẫn tới sự lệch này.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top