lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Trần Mai Nhung

    Chỉ tiêu 'Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên báo cáo không bằng Dư cuối kỳ của TK 421

    Nguyên nhân: Trên TK 421 có số dư từ năm trước chuyển sang hay có bút toán trích lập quỹ hay là chuyển lỗ Giải pháp: Chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" bằng Doanh thu - Chi phí trên BCKQKD. Nếu người dùng có bút toán chuyển lỗ hay bút toán trích lập hay số dư thì báo cáo sẽ lệch...
  2. Chu Kim Anh

    Chỉ tiêu 'Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên báo cáo KQHĐKD không bằng dư cuối kì TK 421

    - Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo KQHĐKD lấy số liệu từ phát sinh đối ứng của TK421 và 911 trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ - Nếu TK421 có số dư từ năm trước chuyển sang hoặc có bút toán trích lập các quỹ hoặc kết chuyển lỗ trong kỳ thì sẽ dẫn tới sự lệch này.
Top