báo cáo kqhđkd

  1. Chu Kim Anh

    Chỉ tiêu 'Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên báo cáo KQHĐKD không bằng dư cuối kì TK 421

    - Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo KQHĐKD lấy số liệu từ phát sinh đối ứng của TK421 và 911 trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ - Nếu TK421 có số dư từ năm trước chuyển sang hoặc có bút toán trích lập các quỹ hoặc kết chuyển lỗ trong kỳ thì sẽ dẫn tới sự lệch này.
  2. Chu Kim Anh

    Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên báo cáo KQHĐKD không bằng phát sinh Nợ TK 632 trên bảng CĐTK

    - Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lấy số liệu từ phát sinh đối ứng của TK632 và TK911 trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ - Nếu TK632 có các bút toán giảm giá vốn như phát sinh hàng bán trả lại,... thì sẽ dẫn tới việc lệch giữa chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên Báo...
Top