Chỉ tiêu các khoản phải thu (Mã số 03) lên không đúng số liệu trên Báo cáo tài chính (B05/BCTC)

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề: Chỉ tiêu các khoản phải thu (Mã số 03) lên không đúng số liệu so với số dư tài khoản 131 trên Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S05 – H).
upload_2018-12-24_17-4-45.png

Cách lấy số liệu của chỉ tiêu Các khoản phải thu (Mã số 03) trên Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản):
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị các khoản phải thu của đơn vị bao gồm số dư Nợ các tài khoản 131, 133, 137, 1388, 141, 242, 248, và số dư Có TK 331. Đối với các tài khoản chi tiết theo đối tượng thì sẽ lấy số dư chi tiết của từng đối tượng công nợ.

Nguyên nhân
:
  • Do đơn vị đang mở Bảng cân đối số phát sinh theo mẫu Thông tư 107 nên số dư tài khoản 131 đang bù trừ bên Nợ và bên Có.
  • Do chỉ tiêu này là số liệu tổng hợp của các tài khoản nên nếu đơn vị có phát sinh nhiều tài khoản phải thu phải trả thì cần phải tổng hợp số liệu của tất cả các tài khoản này trên bảng cân đối số phát sinh mẫu hiển thị số dư hai bên để đối chiếu.

Khắc phục: Đơn vị vào Báo cáo\Sổ kế toán\ S05-H Bảng cân đối số phát sinh, tại phần Tham số chọn Mẫu báo cáo: Mẫu hiển thị số dư hai bên.
upload_2018-12-24_17-23-37.png


Theo VD như hình minh họa đơn vị đối chiếu số liệu bằng cách lấy Dư Nợ TK 131 + Dư Nợ TK 331

upload_2018-12-24_17-39-39.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top