mã số 03

  1. Phạm Thị Mai MISA

    Chỉ tiêu các khoản phải thu (Mã số 03) lên không đúng số liệu trên Báo cáo tài chính (B05/BCTC)

    Vấn đề: Chỉ tiêu các khoản phải thu (Mã số 03) lên không đúng số liệu so với số dư tài khoản 131 trên Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S05 – H). Cách lấy số liệu của chỉ tiêu Các khoản phải thu (Mã số 03) trên Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản): Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị các khoản...
Top