b05/bctc

 1. Vũ Văn Tiến

  Vấn đề thường gặp trong quá trình hỗ trợ_Tuần 07

  1. Báo cáo lên sai số liệu: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây B01/BCQT – Báo...
 2. Phạm Thị Mai MISA

  Chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) lên không đúng số liệu trên Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)

  Vấn đề : Chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) trên Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) lên không đúng số liệu so với số dư tài khoản 331 trên Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S05 – H). Cách lấy số liệu của chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) trên Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản): Chỉ tiêu này phản ánh...
 3. Phạm Thị Mai MISA

  Chỉ tiêu các khoản phải thu (Mã số 03) lên không đúng số liệu trên Báo cáo tài chính (B05/BCTC)

  Vấn đề: Chỉ tiêu các khoản phải thu (Mã số 03) lên không đúng số liệu so với số dư tài khoản 131 trên Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S05 – H). Cách lấy số liệu của chỉ tiêu Các khoản phải thu (Mã số 03) trên Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản): Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị các khoản...
 4. Phạm Thị Mai MISA

  B05/BCTC - Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) các vấn đề thường gặp

  Mục đích: Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm, kết quả hoạt động của đơn vị và dòng tiền lưu chuyển trong năm. Đơn vị đáp ứng điều kiện lâp báo cáo tài chính theo mẫu này thì không...
Top