Cách để kiểm tra nguyên nhân Bảng cân đối kế toán không cân

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Khi xem bảng cân đối kế toán, nhấn vào Nút Kiểm tra không cân trên báo cáo và kiểm tra từng nguyên nhân do chương trình thông báo.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top