bảng cân đối kế toán

  1. Chu Kim Anh

    Cách để kiểm tra nguyên nhân Bảng cân đối kế toán không cân

    Khi xem bảng cân đối kế toán, nhấn vào Nút Kiểm tra không cân trên báo cáo và kiểm tra từng nguyên nhân do chương trình thông báo.
Top