không cân

  1. Chu Kim Anh

    Cách để kiểm tra nguyên nhân Bảng cân đối kế toán không cân

    Khi xem bảng cân đối kế toán, nhấn vào Nút Kiểm tra không cân trên báo cáo và kiểm tra từng nguyên nhân do chương trình thông báo.
  2. Trần Mai Nhung

    Bảng Cân đối kế toán lên sai số liệu

    Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính đối với TT133) Chọn kỳ cần in. Nhấn Đồng ý. Trên thanh công cụ chọn Kiểm tra không cân. Sau đó kiểm tra chi tiết từng nguyên nhân không cân và xem Hướng dẫn xử lý của phần mềm ở từng nguyên nhân Nguyên...
Top