Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ trên phần mềm MISA Mimosa.NET

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
1. Phân hệ kho bạc
 • Hạch toán nghiệp vụ nộp trả kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh dự toán, hủy dự toán - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Thanh toán các khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước kho bạc chưa duyệt - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ tạm ứng dự toán cho năm sau - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ tiết kiệm chi 10% - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ cấp bù học phí - Hướng dẫn xử lý Tại đây
2. Phân hệ Lương, Bảo hiểm
 • Các bước để sử dụng được phân hệ Lương trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ 2% thai sản giữ lại trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
3. Phân hệ Tài sản cố định
 • Đối chiếu số dư đầu kỳ của TK211, 214 với số liệu trên phần khai báo TSCĐ - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán TSCĐ do Ngân sách nhà nước cấp - Hướng dẫn xử lý Tại đây
4. Phân hệ Công cụ dụng cụ
 • Không ghi giảm được công cụ dụng cụ (CCDC) - Hướng dẫn xử lý Tại đây
5. Phân hệ Tổng hợp
 • Lập chứng từ ghi sổ trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán chứng từ trong tháng chỉnh lý quyết toán - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ kết chuyển cuối năm trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ Kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ xuất toán (giảm chi năm trước) - Hướng dẫn xử lý Tại đây
6. Báo cáo
 • Thực hiện bút toán kết chuyển số dư cuối năm rồi mà trên bảng CĐKT vẫn còn số dư TK 461 và TK 661 - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Số dư của tài khoản 511 - Phí, lệ phí trên bảng cân đối tài khoản chưa đúng, đang hiển thì là số âm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Báo cáo F02-1H chưa đúng vì hiển thị số liệu âm dương tại cột kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động bị sai số liệu - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02-H phần 1) sai số liệu - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (B02-H Phần II) sai số - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Xuất khẩu báo cáo tài chính để gửi đơn vị cấp trên - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Lập và đối chiếu giữa các báo cáo tài chính - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Phần I - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H Phần II và báo cáo F02-1H - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Kiểm tra tính đúng đắn của báo cáo đối chiếu kho bạc. (Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và 02-SDKP/ĐVDT) - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Số liệu của TM 6301 trên báo cáo B02H-phần II và phát sinh TK 3321 trên Bảng CĐTK thấy không khớp nhau - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Báo cáo B03-H: Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh lên sai số liệu - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top