Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ trên phần mềm MISA Mimosa.NET

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
1. Phân hệ kho bạc
 • Hạch toán nghiệp vụ xuất toán, nộp trả ngân sách trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Các nghiệp vụ điều chỉnh từ nguồn này sang nguồn khác - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ hủy dự toán - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ cấp bù học phí - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ giảm chi năm nay, giảm chi năm trước - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Thêm nguồn kinh phí (Ví dụ nguồn 15 ngân sách Huyện không tự chủ sau 30/9) - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Kết xuất dữ liệu kết nối đến cổng thông tin điện tử của Kho bạc nhà nước (DVC) - Hướng dẫn xử lý Tại đây
2. Phân hệ Lương, Bảo hiểm
 • Các bước để sử dụng được phân hệ Lương trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nghiệp vụ 2% thai sản giữ lại trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán nguồn cải cách tiền lương - Hướng dẫn xử lý Tại đây
3. Phân hệ Tài sản cố định
 • Đối chiếu số dư đầu kỳ của TK211, 214 với số liệu trên phần khai báo TSCĐ - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Trích khấu hao và tính hao mòn TSCĐ - Hướng dẫn xử lý Tại đây
4. Phân hệ Công cụ dụng cụ
 • Theo dõi CCDC trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 theo thông tư 107/2017/TT-BTC - Hướng dẫn xử lý Tại đây
5. Phân hệ Tổng hợp
 • Hướng dẫn xử lý khi in sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ không đúng số liệu - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Hạch toán chứng từ trong tháng chỉnh lý quyết toán - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Xác định kết quả hoạt động cuối năm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Các vấn đề thường gặp khi in chứng từ, sổ sách, báo cáo và giải pháp khắc phục - Hướng dẫn xử lý Tại đây
6. Thu hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Đơn vị thu hoạt động sản xuất kinh doanh, thu khác hạch toán thu vào TK 531, chi TK 642,154 làm thế nào để in báo cáo B01/BCQT lên đúng, đủ số liệu - Hướng dẫn xử lý Tại đây
7. Báo cáo

7.1. Báo cáo đối chiếu kho bạc

 • Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây
 • Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây
7.2. Báo cáo quyết toán
 • B01/BCQT – Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Phụ biểu F01-01/BCQT – Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí đượ khấu trừ, để lại vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
7.3. Báo cáo tài chính
 • B01/BCTC – Báo cáo tình hình tài chính vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
 • B02/BCTC – Báo cáo kết quả hoạt động vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
 • B03a/BCTC - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháo trực tiếp vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
 • B05/BCTC - Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
 • S05-H - Bảng cân đối số phát sinh vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
8. Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN qua cổng thông tin điện tử TKT .
 • Đối chiếu số liệu các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính trước khi xuất khẩu. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Xuất khẩu báo cáo tài chính gửi KBNN. Xem hướng dẫn Tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top