Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh bị sai số liệu

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1 : Báo cáo cột kỳ này không có số liệu hoặc số liệu bị sai tại các chỉ tiêu chi phí. Chỉ có số liệu tại cột doanh thu

Nguyên nhân 1: Có thể do chưa thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ
Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác\ Kết chuyển lãi lỗ\ Chọn thời gian kết chuyển. Chương trình sẽ kết chuyển kết các khoản doanh thu và chi phí từ đầu cơ sở dữ liệu đến thời điểm chọn ngày kết chuyển

Nguyên nhân 2: Có thể do chưa tích vào "lấy số liệu" trên tham số báo cáo
Giải pháp: Trên tham số báo cáo chọn vào lấy số liệu trước khi ấn Cất và In

Nguyên nhân 3: Có thể do xem sai kỳ báo cáo. Khi làm bút toán kết chuyển thời gian theo quý nhưng xem báo cáo lại xem theo tháng
Giải pháp: Nếu muốn xem báo cáo theo tháng thì sẽ phải kết chuyển theo tháng. Trong trường hợp này xóa bút toán kết chuyển theo quý đi làm lại bút toán kết chuyển theo tháng thì sẽ xem được cả theo tháng và theo quý.

Nguyên nhân 4: Có thể do bảng thiết lập báo cáo tài chính đã bị chỉnh sửa lại
Giải pháp: Vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn Báo cáo Kết quản sản xuất kinh doanh\ Kiểm tra lại công thức của các chỉ tiêu bị sai xem công thức có bị thay đổi không.
  • Nếu người dùng có sửa lại công thức thì kiểm tra lại xem tại sao lại sửa lại ? Và thiết lập lại cho đúng.
  • Nếu người dùng không chỉnh sửa gì thì tích vào "Lấy giá trị mặc định" và ấn cất
Biểu hiện 2: Cột kỳ trước không có số liệu hoặc số liệu bị sai

Nguyên nhân 1 : Do dữ liệu là dữ liệu 1 năm (VD: năm 2016) không có số liệu năm trước (năm 2015) => Nếu in báo cáo năm (2016) thì cột kỳ trước là lấy số liệu của năm trước (năm 2015) không có số liệu. Chỉ có số liệu ở cột kỳ trước trong trường hợp dữ liệu liên năm và năm trước có kết chuyển lãi lỗ.
Giải pháp: Lấy báo cáo năm trước là căn cứ nhập lại cột kỳ trước trên tham số báo cáo.

Nguyên nhân 2: Do người dùng xem báo cáo tại khoảng thời gian (VD: như 4 tháng từ tháng 4/2015- 7/2015) thì cột kỳ trước đang lấy số liệu kỳ báo cáo với số tháng liền kề trước đó (từ tháng 12/2014-3/2015). Mà dữ liệu 1 năm thì tháng 12 không có số liệu=> báo cáo bị sai.
Giải pháp: Trường hợp này để lên số liệu được thì người dùng tự nhập lại trên tham số báo cáo
Biểu hiện 3: Chỉ tiêu doanh thu lệch sổ cái TK 511
Nguyên nhân: Do dữ liệu có những bút toán Nợ TK 511 nhưng không hạch toán vào khoản giảm trừ doanh thu. Trên báo cáo kết quản sản xuất kinh doanh thì chỉ tiêu doanh thu = PS có TK 511- PS Nợ TK 511+.... => Báo cáo sẽ bị lệch bên có TK 511
Giải pháp: Người dùng kiểm tra lại theo công thức đã thiết lập

Biểu hiện 4 : Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên báo cáo không bằng phát sinh Nợ tài khoản 632
Nguyên nhân: Do dữ liệu có các bút toán giảm trừ giá vốn hạch toán Có TK 632 như hàng bán trả lại
Giải pháp: Vào Tìm kếm\Tìm phát sinh có TK 632 hay mở sổ cái Tk 632 xem có bút toán nào hạch toán Có 632 mà không phải bút toán kết chuyển lãi lỗ không. Lấy Tổng phát sinh bên Nợ TK 632 - Tổng phát sinh bên có TK 632 sẽ bằng trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

Biểu hiện 5: Chỉ tiêu 'Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên báo cáo không bằng Dư cuối kỳ của tài khoản 421
Nguyên nhân: Trên TK 421 có số dư từ năm trước chuyển sang hay có bút toán trích lập quỹ hay là chuyển lỗ
Giải pháp: Chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" bẳng Doanh thu - Chi phí trên BCKQKD. Nếu người dùng có bút toán chuyển lỗ hay bút toán trích lập hay số dư thì báo cáo sẽ lệch bằng đúng số này.

Biểu hiện 6: Chỉ tiêu chi phí thuế TNDN hiện hành không lên số liệu
Nguyên nhân: Do chưa có bút toán hạch toán Nợ 8211/ có 3334
Giải pháp: Nếu muốn lên chỉ tiêu đó thì hạch toán bổ sung bút toán Nợ TK 8211/ Có 3334

Chú ý: Để biết được cách thiết lập công thức của từng chỉ tiêu trên báo cáo thì vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Báo cáo kết quản sản xuất kinh doanh.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top