Báo cáo B03-H: Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh lên sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1: Chỉ tiêu Trích lập các Quỹ kỳ này không có số liệu
Nguyên nhân: Do hạch toán Nợ 531/ Có 431 nên không lên được báo cáo
Giải pháp: Sửa lại hạch toán là Nợ 421/ có 431.
Lưu ý:
 • Chỉ tiêu này lấy lên các bút toán hạch toán như sau: Nợ 421/ Có 431 và Nợ 511/ Có 431.
 • Tương tự với các chỉ tiêu khác (như nộp ngân sách nhà nước kỳ này, nộp cấp trên kỳ này, bổ sung nguồn kinh phí kỳ này....) thì người dùng có thể kiểm tra lại công thức xem đã hạch toán đúng chưa.
 • Để có thể xem được công thức của báo cáo B03-H : Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh người dùng có thể vào Tiện ích\chọn Thiết lập báo cáo tài chính, tích chuột vào báo cáo trên và nhấn nút Chọn. Người sử dụng có thể sửa lại công thức lên báo cáo theo yêu cầu của đơn vị.
Biểu hiện 2: Chỉ tiêu chi phí bán hàng quản lý (chi trong kỳ) không lên các khoản chi trên tài khoản 6612
Nguyên nhân 1: Do khi in báo cáo đơn vị không tích chọn vào ô "Thể hiện TK 661 trên báo cáo"
Giải pháp 1: Khi in báo cáo tích chọn vào ô "Thể hiện TK 661 trên báo cáo"

Nguyên nhân 2: Do đơn vị chưa thanh toán bảng kê chứng từ ghi thu - ghi chi hoặc thanh toán thiếu chứng từ chi chọn nghiệp vụ là ghi thu ghi chi
Giải pháp 2:
 • Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\ Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán. Kiểm tra xem các bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi đã thực hiện thanh toán chưa. Nếu chưa thì nhấp đôi bảng kê lên và thực hiện thanh toán bảng kê
 • Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\ Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - chi chi, chọn khoảng thời gian từ đầu năm đến thời điểm in báo cáo. Những chứng từ nào chi trên tài khoản 66121, chọn nghiệp vụ ghi thu ghi chi chưa được lập bảng kê trong thời gian đó sẽ lên bảng kê này sau đó chọn chứng từ nhấn Cất và tiến hành thanh toán bảng kê.
Nguyên nhân 3: Do trên chứng từ chi (chọn nghiệp vụ là không chọn hoặc thực chi) liên quan đến nguồn phí không chọn hoạt động sự nghiệp
Giải pháp 3:Tìm kiếm các chứng từ chi trên TK 6612 nguồn phí, chưa chọn hoạt động sự nghiệp để sửa lại.

Nguyên nhân 4: Do các chứng từ chi trên TK 6612 nguồn phí chọn cấp phát là cấp phát khác nên không lên được báo cáo.
Giải pháp 4:
 • Đối với các chứng từ có nghiệp vụ là không chọn và thực chi thì tìm đến các chứng từ đó để chọn lại cấp phát là ghi thu ghi chi
 • Đối với các chứng từ có nghiệp vụ là ghi thu ghi chi thì thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\ Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán. Thực hiện hủy thanh toán bảng kê và xóa các bảng kê đó đi.
  • Bước 2: Tìm đến các chứng từ chọn cấp phát khác sửa lại là ghi thu ghi chi
  • Bước 3: Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\ Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - chi chi, chọn khoảng thời gian từ đầu năm đến thời điểm in báo cáo. Sau đó chọn chứng từ nhấn Cất và tiến hành thanh toán bảng kê.
Biểu hiện 3: Chỉ tiêu Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang không bằng chỉ tiêu số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ của kỳ trước.
Nguyên nhân: Do kỳ trước chưa thực hiện kết chuyển chênh lệch thu, chi
Giải pháp:
 • Vào phân hệ Sổ cái\ Chứng từ nghiệp vụ khác\ chọn kết chuyển chênh lệch thu chi.
 • Chọn ngày chứng từ là ngày cuối của kỳ trước (ví dụ: Quý 1: là 31/03)
 • Chương trình sẽ tự động hiển thị các bút toán hạch toán và số liệu phát sinh
 • Nhấn Cất
 • Sau đó in lại báo cáo.
Biểu hiện 4: In báo cáo B03H: Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh không thể hiện đầy đủ các hoạt động như đã khai báo, chỉ thể hiện được số liệu của 3 hoạt động
Nguyên nhân: Do khi in chọn mẫu 3 hoạt động
Cách khắc phục: Khi in chọn mẫu ngang tất cả các hoạt động (thể hiện được tất cả các hoạt động đã khai báo và có phát sinh trong kỳ)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top