Báo cáo B02 - Báo cáo kết quả hoạt động thu thi hành án bị sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Giải pháp:
 • Biểu hiện: Số việc phải thu của người phải thi hành án in từng chấp hành viên chi tiết cộng lại không bằng khi in chấp hành viên Tổng hợp
  • Nguyên nhân 1: Có thể do chấp hành viên khi nhập liệu chứng từ phát sinh khác với chấp hành viên khai báo trong quyết định;
  • Nguyên nhân 2: Có thể do trên Danh mục\quyết định thi hành án, ngày ra quyết định và ngày tiếp nhận của CHV đầu tiên cách xa thời gian nhau khá lớn (thường là phải tiếp nhận ngay nên ngày tiếp nhận bằng ngày ra quyết định)
  • Nguyên nhân 3: Trong Tệp\Chuyển CHV có án chỉ chuyển số dư TK 333 hoặc 335 từ CHV A sang CHV B nhưng phần mềm không ghi nhận việc phải xử lý trên CHV nào (in Tổng hợp vẫn tính)
  • Nguyên nhân 4: Có án bị lỗi (bị xóa khỏi danh sách Quyết định hoặc bị mã hóa) nhưng lại có trên chứng từ Tệp\Chuyển CHV
  • Nguyên nhân 5: Trong Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu TK 316 nhập liệu vào CHV "Không xác định"
  • Nguyên nhân 6: Trong kỳ có bút toán hạch toán Nợ TK 316/Có TK 512 điều chỉnh ghi âm cho CHV này và ghi dương cho CHV khác
  • Giải pháp: Lọc các chứng từ và quyết định. Sau khi thống kê ra chứng từ và quyết định sai hướng dẫn đơn vị sửa lại khớp đúng chấp hành viên (dựa vào các Nguyên nhân) Đối với nguyên nhân 3 thì nên xóa chứng từ Chuyển CHV; Nguyên nhân 4 tìm kiếm bằng cách vào Tệp\Chuyển CHV\Duyệt và xem có án nào biểu hiện chỉ có chữ số mà không có ký tự chữ cái nhưng cách quy định của đơn vị ví dụ mã QĐ là 4250 thay vì là QĐ 209/CĐ/2018 thì xem có mã qđ nào thực tế 4250 trong Danh mục\Quyết định THA không, nếu đúng là không có án như thế thì xóa chứng từ Chuyển CHV này đi. Nguyên nhân 5 thì phải xóa số dư đi và nhập vào 1 CHV nào đó hoặc tạo hẳn mã CHV KXĐ để nhập liệu vào. Nguyên nhân 6 thì hướng dẫn xóa chứng từ điều chỉnh mà thực hiện vào Tệp\Chuyển CHV.
 • Biểu hiện: Số việc của chỉ tiêu Đình chỉ, Trả đơn, Miễn giảm, Ủy thác in từng chấp hành viên chi tiết cộng lại không bằng khi in chấp hành viên Tổng hợp.
  • Nguyên nhân: Có thể do lỗi phiên bản
  • Giải pháp: Vào Báo cáo\Báo cáo khác: In chi tiết quyết định B02 hoặc B03 của từng CHV để lấy danh sách việc Đình chỉ, Ủy thác... so sánh với in báo cáo này điều kiện CHV Tổng hợp và tìm ra được án gây lệch==> Xem án này có đặc điểm gì khác biệt?
 • Biểu hiện: Số việc của chỉ tiêu Số còn lại phải thi hành án nhiều hơn so với danh sách quyết định in trên báo cáo B07- báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án (ví dụ in B02 đến 31/08/2013 còn 205 việc mà in B07 ngày 01/09/2013 lại là 204 việc mặc dù ngày 01/09/2013 chưa phát sinh gì)
  • Nguyên nhân 1: Có thể do đơn vị hạch toán Có 316 mà không phải Nợ 512 đơn vị lại chọn mã thống kê
  • Giải pháp: Vào Tìm kiếm, tìm các chứng từ Có 316 xem để Mã thống kê đã đúng chưa, nếu Có 316 mà không phải Nợ 512 thì không được chọn Mã thống kê nào.
  • Nguyên nhân 2: Có thể do có quyết định nào đó khai báo chấp hành viên khác với chấp hành viên khi nhập liệu
  • Giải pháp: Vào Báo cáo\Báo cáo khác\In chi tiết quyết định B02 chọn kỳ báo cáo tiếp theo để chỉ hiển thị danh sách án phải thu trong kỳ đế so sánh với danh sách án trên B07==> Xác định được án gây lệch và xem theo chứng từ hạch toán của từng án trong phần Tìm kiếm ( sử dụng hàm VLOOKUP để tìm án lệch).
 • Biểu hiện: Số phải thu của người phải thi hành án in đầu năm bị sai về tiền (so sánh với B03, B07 hoặc TK 316 trên bảng cân đối tài khoản)
  • Nguyên nhân: Có thể do số dư Nợ TK 316 chi tiết không khớp đúng với Loại giá trị khai báo số dư cũng sẽ dẫn đến sai
  • Giải pháp: Vào Tệp\Kiểm tra hợp lệ của số dư, khi phát hiện ra số dư nào sai thì sửa lại.
 • Biểu hiện: Số tiền của chỉ tiêu Số phải thu của người phải thi hành án trên báo cáo B02 nhỏ hơn chỉ tiêu tương ứng trên báo cáo B03 hoặc số dư TK 316 trên B01 Bảng cân đối tài khoản
  • Nguyên nhân: Có thể do khách hàng đang hạch toán vào cặp tài khoản 3168 và 5128 dẫn đến B02 không vào số liệu vì không có chỉ tiêu nào hiển thị còn báo cáo B03 vẫn lên bình thường.
  • Giải pháp: Giải thích cho khách hàng hiểu như trên, sau đó hướng dẫn nếu muốn lên khớp và đủ thì phải chuyển các hạch toán 3168, 5128 sang tài khoản chi tiết khác của 316 và 512.
 • Biểu hiện: Số tiền của chỉ tiêu Số đã thu chưa nộp Ngân sách nhà nước (chỉ tiêu 1.1 Các khoản thu, nộp NN nằm trong chỉ tiêu IX la mã) bị âm khi in chấp hành viên Tổng hợp trong khi Bảng cân đối tài khoản số dư TK 3331 = 0
  • Nguyên nhân: Có thể do đơn vị có phát sinh Có 3331 Loại giá trị đang để là Không xác định dẫn đến số liệu không lấy vào
  • Giải pháp: Tìm kiếm các chứng từ từ đầu năm đến khi kỳ in báo cáo, lọc phát sinh Có 3331 xem Loại giá trị có để bất thường không, với trường hợp này chuyển Loại giá trị từ Không xác định sang Tiền.
 • Biểu hiện: Các chỉ tiêu thuộc IX in từng CHV bị âm (có người thì dương) ví dụ Các khoản thu, nộp NN hay Các khoản trả lại đương sự
  • Nguyên nhân: Khi phát sinh hạch toán phải thu nộp NN Có TK 333 hay Phải trả đương sự Có TK 335 hạch toán vào CHV A theo dõi nhưng đến khi chi trả Nợ TK 333 hay Nợ TK 335 lại chọn CHV B nên dẫn tới xem theo CHV A thì dương mà xem CHV B thì âm.
  • Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\Thiết lập báo cáo tài chính, chọn xem B02 và chọn xem chi tiết chỉ tiêu bị sai đang lấy công thức của TK nào. Vào Tìm kiếm, Lọc Có TK đó với điều kiện CHV bị âm và Xuất khẩu ra excel; Lọc tiếp Nợ TK đó với CHV bị âm và xuất ra excel==> Đối chiếu Nợ và Có theo từng vụ việc để tìm ra án gây lệch. Lưu ý: TK 333; 335 còn có thể sai ngay từ trong Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu đã bị âm dương giữa các QĐ thì phải xóa âm dương này đi, để lại đúng số dư dương tiền; khi đối chiếu excel phải lưu ý cả phần Số dư ban đầu nếu còn; xuất excel để đối chiếu buộc phải xuất từ đầu năm tạo dữ liệu kế toán, không chọn xem kỳ nào sai.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top